Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB)

Fokus på strategiske tjenester

DSB hadde for liten tid til å drifte og utvikle strategisk viktige tjenester. Løsningen ble å modernisere kommunikasjonsløsningene og sluttbrukersupport.

Mer effektiv samhandling

I forbindelse med anbud på teleoperatør var det et ønske om en innovativ og rådgivende totalleverandør. Valget falt på konstellasjonen Telenor og Atea. Hans Magne Holst, IKT-sjef i DSB, utdyper:

– De kunne både rådgi og overta støtte på alt utenfor våre interne systemer. Atea fremsto som svært profesjonelle, og deres erfaring med operatørbytte frigjorde oss fra mye planlegging og jobb. Vi brukte mye mindre tid på dette internt enn hva vi hadde regnet med på forhånd. 

Sentral rolle i kriser

– Ved nasjonale kriser, eller større ulykker/hendelser, hvor flere etater ofte er involvert har DSB en sentral rolle. Sikkerhet og stabilitet i løsningene er derfor vesentlig, fortsetter Holst.

– Atea tar ansvar for å tilpasse våre abonnement og tjenester slik at operatøravtalen utnyttes optimalt. Vår IT-avdeling kan da ha full fokus på mer strategiske oppgaver, avslutter han.

Leveranse

  • Ansvarlig for operatørbytte 
  • Sluttbrukersupport 
  • Implementering av samhandlingsløsninger 
  • Leveranse av mobile enheter med tilbehør 
  • Innovativ og rådgivende samarbeidspartner (totalleverandør). Den ansatte ringer DSBs vanlige nummer for IKT brukerstøtte, innvalg 1 «støtte mobile enheter» går direkte til Ateas kundesenter for mobil. Atea er blitt DSBs internstøtte på alt som omhandler mobile enheter. Dette innebærer støtte til kjøp av mobile enheter, håndtering av abonnement og tjenester, samt brukerstøtte for den enkelte ansatte.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB)

DSBs ansvar på samfunnssikkerhetsområdet omfatter nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brann- og elsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoff, og produkt- og forbrukersikkerhet. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Av hensyn til det beredskapsansvar som er pålagt DSB for å ivareta samfunnssikkerheten ved større ulykker, kriser og katastrofer, er sikkerheten og kontinuiteten i kommunikasjonsløsningene svært viktig. DSB har ansvar for Sivilforsvaret og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Direktoratet har cirka 650 ansatte. Av disse er 300 ved hovedkontoret i Tønsberg, mens de øvrige arbeider i tilsynsregionene for el-tilsyn, skoler og Sivilforsvaret.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer