2016-06-03

Velferdsteknologi i Nittedal – helhet og strategi

For tre år siden planla Nittedal kommune å kjøpe nytt pasientvarslingssystem. Det som startet ut med et konkret innkjøp ved lite sykehjem ble først utvidet til å gjelde hele huset pluss et sykehjem til, inkludert omsorgsboligene, og til slutt også mottak for trygghetsalarmer.

Hilde Kristoffersen Forretningsskribent og foredragsholder
Bilde: Varingen

Nittedal gikk over til innovativ anskaffelse

Underveis i innkjøpsprosessen fant kommunen ut at de måtte tenke mer helhetlig. De så at de hadde større behov enn kun et nytt pasientvarslingssystem. For å finne de riktige svarene måtte vi ut i felten, forteller prosjektleder Anne Gunn Aurås. Vi måtte spørre brukere og ansatte, de som jobber med dette i hverdagen. Avdelingsledere med sine ansatte tok utfordringen; de avdekket behovene, slik at det var mulig å finne gode løsninger.

I denne prosessen merket prosjektgruppen hvor lett det er å bli opptatt av å finne løsninger, framfor å fokusere på behovet. De jobbet med å tenke annerledes. Det ligger i ryggmargen å tenke «vi må ha dette for å løse det». Men for å få riktig løsning er det viktig å beskrive behovet uten å tenke løsning. Deretter må behovene inn i en kravspesifikasjon. Samtidig var det behov for å finne priser, og skal du ha priser må du ha konkrete løsninger du skal prise. Det blir en slags spiral der alt er avhengig av alt. Det aller viktigste ble derfor å våge å stoppe opp, tenke og gå nye runder.

Felles grunnmur og gradvis innføring

Infrastrukturen og plattformen måtte på plass, dette er grunnmuren som alt annet hviler på, og er dermed helt avgjørende. Nittedal innfører derfor dette i hele kommunen, da kan de bygge videre av hjertens lyst. Selvsagt basert på behov, økonomi, kompetanse og opplæring.

Ny teknologi gjør at alle må jobbe på en ny måte. Det skal være fleksibelt mellom hjem og institusjon slik at brukerne møter det samme systemet overalt, eksempelvis at korttidsopphold og hjem har samme teknologi. Også de ansatte skal møte samme system, og systemene skal kunne snakke sammen. For eksempel skal legevakt og hjemmetjenesten ha samme journalsystem.

Store endringer er krevende og tar tid. Nittedal har derfor bestemt seg for å ta alt gradvis. De sørger for å gi nødvendig opplæring, skape trygghet og forutsigbarhet underveis. Slik legger de til rett for gradvis innføring slik at alle kan jobbe på en bedre måte.

Forebyggende

Forebyggende arbeid er et satsingsområde i Nittedal. Det er mye velferdsteknologi som den enkelte kan anskaffe selv, uten at kommunen behøver å være inn i bildet. Kommunen har derfor som mål og ha kompetanse til å gi råd og veiledning slik at folk kan få informasjon om hvilke muligheter som finnes. Blant annet arrangerte de et åpent informasjonsmøte for pårørende osv., for de som ikke kommer inn under de kommunale tjenestene.  

Anbefaling

Anne Gunn Aurås presiserer at dersom du skal i gang med å anskaffe velferdsteknologi, er det aller viktigste at du har forankring hos ledelsen. Videre må du få med folket, og alle nøkkelpersoner. Her er det viktig å tenke tverrsektorielt. Både eiendom, IKT, helse og omsorg og innkjøp må involveres. Du kan ikke bare ha de som tenker drift, må også ta med de som tenker innovasjon. I tillegg må du være modig nok til å holde igjen, og ta nye runder gang på gang. Mange er utålmodige, men det er viktig å gjøre ting grundig, ha forståelse for at ting tar tid, arbeidet tilrettelegger for framtiden og må være grundig. Du må se kommunen i det store bildet, se helheten.

Videre må du selvsagt ta inn nasjonale føringer. Infrastrukturen må være en standard, slik at den kan kobles opp til alt av løsninger. Nittedal stilte dette kravet i kravspesifikasjonen sin (dette var en utfordring tidligere, nå er det føringer fra sentralt hold som gjør det enklere).

Det er også viktig at du snakker med flere leverandører. Anne Gunn Aurås forteller at dette var en stor læringsprosess i seg selv. I disse samtalene fikk de inntrykk av hvem som var innovative, hvem som tenkte helhetlig og andre viktige aspekter.

Nittedal er med i et nettverk for velferdsteknologi på Ndre Romerike. Nittedal er første kommune ut, men har samtidig valgt å ikke jobbe regionalt på dette. Helsedirektoratet anbefaler å jobbe regionalt, men i og med at Nittedal har egne legevakt er de ikke så avhengig av kommunene rundt. Kommuner som deler legevakt bør absolutt tenke regionalt.

Kommunalsjefen i Nittedal nedsatte for noen år tilbake et utviklingsteam med tre rådgivere hvorav prosjektlederen for velferdsteknologi er en. Utviklingsteamet jobber med utvikling framover, og har ansvar for hvert sitt område (eldre, velferdsteknologi og kompetanse).  Anne Gunn Aurås forteller at dette er en suksessfaktor når de gjelder å oppnå utvikling. Dedikert tid og ansvar bidrar til at de ikke får et overdrevet fokus på drift, som kan være en utfordring i mange kommuner.