04-05-2023

Atea Forklarer: Skybegreper

Har du kontroll på alle skybegreper? Sarah Louise Åsheim, løsningsrådgiver innen sky og datasenter, forklarer deg de mest brukte begrepene.

Public Cloud 

Public Cloud eller offentlig sky, er en skyinfrastruktur som kan benyttes av alle bedrifter og organisasjoner. En slik skyløsning er ofte standardisert, hvor delte ressurser kan benyttes ved behov. Offentlig sky gir muligheter for skalering og ressursdeling utover hva en virksomhet normalt klarer å oppnå på egenhånd. Selve skyinfrastrukturen ligger plassert i lokalene til en skyleverandør som Microsoft (Azure), Amazon Web Services (AWS) og Google (Google Cloud).  

Private Cloud 

Private Cloud eller privat sky, er en skyinfrastruktur eksklusivt for én bedrift eller organisasjon. Driften skjer enten via virksomhetens lokale datasenter, en tredjepartsleverandør eller en kombinasjon av disse. Privat sky passer godt for de som håndterer større mengder personsensitive data, og kan ha et høyere sikkerhetsnivå ettersom man kan bygge robuste og skreddersydde sikkerhetsbarrierer. Men dette kan kreve mye kompetanse og oppfølging internt.  

Hybrid Cloud 

Hybrid Cloud eller hybrid sky, er en skyinfrastruktur sammensatt av to eller flere forskjellige skyinfrastrukturer, som for eksempel en offentlig sky og privat sky. Ved bruk av hybrid sky kan data som trenger høyere grad av kontroll og sikkerhet legges i den private skyen, mens annen data kan legges i den offentlige skyen. På denne måten får man ivaretatt lovkrav samtidig som man får tatt i bruk fordelene med offentlig sky.  

SaaS 

Software as a service, ofte forkortet til SaaS, er programvare som blir levert som en tjeneste. Dette betyr at du kan abonnere eller leie programvaren. Brukerne av programvaren kan deretter koble seg til løsningen over internett. Det er flere fordeler med å bruke SaaS tjenester, man får blant annet rask tilgang og forhåndskostnadene er minimale. Grunnen til dette er at tjenesteleverandøren som du abonnerer programvaren av, forvalter maskinvaren og programvaren for deg. Andre fordeler med bruk av SaaS er økt tilgjengelighet, tilgang til avanserte programmer som ERP (Enterprise Resource Planning) eller CRM (Customer Relationship Management), og til slutt en betalingsmodell hvor man betaler for det man faktisk bruker.  

PaaS 

Platform as a service, forkortet til PaaS, er plattform som en tjeneste. Dette fungerer på samme måte som SaaS, hvor du abonnerer eller leier. Dataplatformen er et komplett utviklings- og distribusjonsmiljø i skyen som inkluderer utviklingsverktøy, infrastruktur og operativsystemer via nettet. Fordelene med PaaS er stor skalerbarhet, lite vedlikehold, det er kostnadseffektivt, gir fleksibel tilgang til brukere og plattformen har delt sikkerhetsmodell med tjenesteleverandøren.  

IaaS 

Infrastructure as a service, forkortet til IaaS, er infrastruktur levert som en tjeneste. Dette er en tjenestemodell hvor du på lik linje med SaaS og PaaS, abonnerer eller leier tilgang til løsningen. Ved bruk av IaaS flyttes den fysiske infrastrukturen i datasenteret til skyen, som for eksempel kan være offentlig eller privat. Å flytte infrastrukturen kan hjelpe virksomheten med å redusere kostnadene på både vedlikehold og drift av datasenteret. I tillegg kan man gjøre store besparelser på maskinvarekostnader og frigjøre ressursser som tidligere har brukt mye tid på daglig drift. Andre fordeler er økt fleksibilitet da løsningene lar virksomheten skalere IT-ressursene opp og ned ut ifra etterspørsel.   

Migrering

Migrering i en skysammenheng betyr å flytte data eller løsninger fra et sted til et annet. For eksempel kan man flytte infrastrukturen sin fra et fysisk datasenter (On-Prem) til skyen. Man kan også migrere data fra en løsning til en annen. Det finnes flere måter å migrere både data og løsninger på, de ulike måtene har ulike strategier som sier noe om hvordan dette bør gjøres. Eksempel på en slik strategi er "Lift and shift". 

Lift and shift 

Lift and shift er en strategi hvor man flytter eksisterende løsning til skyen uten endringer eller forbedringer. Denne strategien benyttes ofte av virksomheter som akkurat har startet å ta i bruk skytjenester. Lift and shift er en enkel og rask måte å migrere på, denne strategien er derfor ofte aktuell for virksomheter som har dårlig tid med å få byttet ut eksisterende infrastruktur. Dette kan for eksempel være grunnet utløpsdato på vedlikeholdsavtale eller de ulike komponentene. Selv om lift and shift er en enkel strategi, så er det flere andre strategier som kan gi fokus på modernisering og digitalisering. Håkon Kristiansen, løsningsrådgiver for Public Cloud i Atea, har gjennomgått alle de ulike strategiene i artikkelen Atea Forklarer: Cloud Migration. 

Skytransformasjon 

Skytransformasjon er en prosess hvor virksomheten migrerer data eller løsninger til skyen. For å gjennomføre en skytransformasjon må bedriften ha en skystrategi. Atea har utviklet et eget rammeverk og metode for å ta i bruk skytjenester, kalt CloudTrack. CloudTrack er satt sammen av «best praksis» og metodikk fra en rekke prosjekter der vi har hjulpet bedrifter med å identifisere og utnytte fordeler med skyteknologi. Ved å benytte CloudTrack kan Atea blant annet hjelpe bedriften med å definere sin skystrategi. 

Cloud Governance 

Cloud Governance er et styringssett med retningslinjer og regler i skyen. Dette styringssettet reguleres ut i fra en styringsmodell som bedriften eier. Styringsettet kan omhandle alt fra brukertilganger til konfigurasjoner og kostnadskontroll. Mohammed Benzaim, løsningsrådgiver for Cloud i Atea, gir en grundig innføring i Cloud Governance i denne artikkelen.  

Optimization 

Når man skal ta i bruk nye skyløsninger anbefaler vi ofte å optimalisere løsningene for det nye miljøet. Det er flere måter å oppnå optimalisering på, man kan for eksempel sette opp et transparent skymiljø. På denne måten får man bedre oversikt over kostnadene og det gir gode muligheter for overvåkning og økt kontroll. Du kan lese mer om våre optimaliseringstjenester innenfor IT-infrastruktur her.

DevOps 

DevOps er en arbeidsmetodikk som kombinerer programvareutvikling (Dev) og IT-drift (Ops). Målet med arbeidsmetodikken er å forbedre samarbeidet mellom drift og utviklingsteamet. Dette skal resultere i raskere levering av IT-tjenester med høyere kvalitet. Når man designer skyløsninger ønsker man ofte å designe slik at DevOps muligjøres.  

On-demand 

On-demand er en selvbetjeningsløsning hvor man kan kjøpe tilgang til ressurser og løsninger. Dette kan være alt fra servertid til nettverkslagring. Fordelen med løsninger som kan kjøpes on-demand er at kjøpet gjennomføres først når man trenger løsningen og videre etter behov. På denne måten slipper man forhåndskostnader og kan betale for det man faktisk bruker og trenger.  

Cybersecurity 

Cybersecurity, eller cybersikkerhet, er en praksis for å beskytte digital informasjon og data. Det er flere måter å øke sikkerheten i skyen, en av dem er å aktivere to-trinnskontroll. Videre anbefales det å innføre rutiner for logging av data og implementere Zero Trust. Zero Trust er en sikkerhetsstrategi som sier at man implisitt ikke kan stole på noen deler av datamaskin- og nettverkssystemene. Dette inkluderer menneskene som bruker og forvalter det. Sjefskonsulent i Atea, Viggo Stomsvik, forklarer mer rundt IT-sikkerhet i skyen i denne artikkelen.

Cloud Economics 

Cloud Economics er en studie av kostnader og fordeler innenfor skyløsninger, samt de økonomiske prinsippene som underbygger dem. Dette inkluderer blant annet skiftet fra investeringskapital til operasjonell kostnad, konsumbasert betaling, og lisensieringsspørsmål forbundet med skyen. Man må finne riktig skyleverandør og maksimere verdien av løsningene som blir valgt.  

FinOps

FinOps er en praksis hvor ulike tverrfaglige team jobber sammen å administrere sine skykostnader.  Dette samarbeidet muliggjør raskere produktlevering, mer økonomisk kontroll og forutsigbarhet. FinOps fungerer derfor likt som DevOps når det kommer til fokus rundt samarbeid, men her er også økonomi involvert.  

Sarah Louise Åsheim
Sarah Louise Åsheim
Løsningsrådgiver sky og datasenter
Send e-post til