13-05-2022

Atea Forklarer: Cloud Migration

Flere virksomheter velger å flytte hele eller større deler av sine tjenester og applikasjoner ut i skyen. Hva skal til for at skyreisen blir smertefri og vellykket fra dag én? Håkon Kristiansen, løsningsrådgiver for Public Cloud i Atea, forklarer hvilke prosesser og valg som bidrar til at du lykkes med overgangen til skyen.

Forretningsmessige og teknologiske drivere

– Det er flere gode grunner til at virksomheter akselerer bruken av skytjenester. Bak disse beslutningene ligger det forretningsmessige og teknologiske drivere. Forretningsmessige drivere har til hensikt å fremme innovasjon og utvikling. I skyen kan du raskt skalere og modernisere viktige forretningsprosesser når behovene endrer seg. Vedlikehold av eldre, lokalt utstyr kan være kostbart over tid. Velger du å kjøpe tjenester hos skyleverandørene sitter de med vedlikeholdsansvaret, sier Kristiansen.

Han legger til:

Teknologiske drivere handler først og fremst om rask og enkel tilgang til data og nye tjenester. Det er ikke uvanlig at man kjøper tjenester fra ulike skyleverandører, også omtalt som multisky. Det gir virksomheten større fleksibilitet til å benytte seg av den teknologien som er best egnet til bestemte oppgaver. Andre viktige teknologiske drivere er å redusere administrative driftsoppgaver, sikre oppetid på forretningskritiske tjenester og applikasjoner, samt kunne tilby moderne verktøy til utviklere som er avhengig av å jobbe agilt, forklarer Kristiansen.

Hva skal til for å lykkes med skyreisen?

Ikke alle virksomheter ender med å maksimere verdien av egne skyinvesteringer. Kristiansen mener det er flere årsaker til dette:

– Beslutningen om å flytte tjenester og applikasjoner til skyen må forankres internt i organisasjonen med dedikerte ressurser som kan planlegge, gjennomføre, forvalte og drifte tjenestene i skyplattformene.

Han mener mye av suksessen ligger i skjæringspunktet der interne og eksterne ressurser trekker på hverandres kompetanse. 

– Jeg ser i noen tilfeller at ledelsen overlater hele ansvaret til IT-avdelingen alene. Det kan være strevsomt å håndtere hele migreringsprosessen på egenhånd, uten å ha fagkyndig kompetanse i ryggen. Mitt aller beste råd er å samarbeide med pålitelige IT-partnere som kan vise til dokumentert erfaring med skymigreringer og skytransformasjoner. Ved å innhente riktig kompetanse kan du dra nytte av ressurser og eksperter med erfaringer fra sammenlignbare leveranser, få hjelp til opplæring av de ansatte, bistand til å planlegge skymigreringsprosessen og utførelsen av selve migreringen.

Han legger til:

– Å anskaffe skytjenester er ikke så vanskelig, men å holde seg kontinuerlig oppdatert til enhver tid, kan være krevende. Å samarbeide med riktig partner gir igjen en trygg og sikker forvaltning av skytjenestene som skal benyttes når grunnlaget er lagt, og teknologien skal tas i bruk. Vi ser ofte at slike samarbeid bidrar til at mange lykkes med sin skymigrering.

Hvor skal du starte?

Når virksomheten migrerer til en offentlig sky, etablerer en privat sky, eller går for en hybrid tilnærming, er det tre hovedpilarer som må adresseres; applikasjoner, data og utvikling (DevOps).

– Uten en effektiv skystrategi for applikasjonsmodernisering, datamigrering og utvikling, vil ikke virksomheten kunne oppnå maksimal effekt og verdi av skyinvesteringene som blir gjort. Avklar blant annet følgende punkter før du migrerer til skyen, sier Kristiansen:

  1. Forretningsstrategi: Hva er motivasjonen for å migrere til skyen? Hvilke gevinster ønsker virksomheten å oppnå? Beskriv nåværende situasjon og identifiser viktige drivere for å ta steget ut i skyen.
  2. Partnersupport: Overgangen til skyen kan være utfordrende. En plan for hvordan en migreringspartner kan bistå virksomheten under og etter skymigreringen vil være til stor hjelp.
  3. Kartlegging: Kartlegg applikasjonsbehov og avhengigheter, hvilke applikasjoner som er relevante i kommende prosjekter, og hvem i organisasjonen som er applikasjonseiere.
  4. Migreringsplan: Kartlegg ressurser øremerket for et skymigreringsprosjekt som for eksempel prosjektleder, migrerings-team og applikasjonseiere. Planen bør også inneholde en fremdriftsplan med frister for gjennomføring.
  5. Opplæring: Skyen er kompleks, og endringer skjer raskt. IT-avdelingen trenger opplæring fra ressurser med spisskompetanse på feltet. Selv om det er kostnader knyttet til innhenting av ekstern hjelp, vil det være lønnsomt i lengden med kompetanseløft hos de ansatte. Sørg for å ha en plan for opplæring av ressurser i egen organisasjon.
  6. Landingssone: Det må etableres landingssone(r) i skyplattformen(e); et fundament som adresserer valg av nettverksarkitektur, identitet, drift, sikkerhet og governance i skyen.

I tillegg til å etablere en migreringsstrategi, velger mange å gjennomføre en modenhetsanalyse.

– Her er det snakk om en flerdimensjonal tilnærming til skytransformasjon, og et verktøy som avdekker hvor klar en virksomhet er til å anskaffe skytjenester. En dyptgående analyse av nåværende miljø, forretningsprosesser, mål, strategi, arkitektur, compliance og økonomi vil gi et tydeligere bilde av organisasjonens skymodenhet. Det er viktig at budsjett og kostnader henger sammen, sier Kristiansen.

De seks R’ene

Mange virksomheter mangler en god oversikt over de mulighetene og tjenestene som finnes hos skytjenesteleverandørene. Å kartlegge hvordan man skal modernisere og migrere digitale eiendeler ut i skyen, slik som applikasjoner, data og digitale prosesser er en forutsetning for å lykkes.

Det finnes ulike tilnærminger til skymigrering. Nedenfor skisserer Kristiansen seks ulike migreringsstrategier det er lurt å kjenne til, før du skal migrere større mengder data og applikasjoner over til skyen. Det er ikke uvanlig å kombinere flere av strategiene, og valget beror på forretningsdriverne og bakgrunnen for å flytte virksomheten ut i skyen.

Rehosting (Lift and Shift):

– En velbrukt strategi for de virksomheter som akkurat har startet på skyreisen. Her flytter man applikasjoner og tilhørende data fra nåværende infrastruktur (on-premise) til en infrastruktur (IaaS) i den offentlige skyen. Rehosting er den enkleste og raskeste måten for migrering. Selv om strategien legger mindre vekt på gevinstene som ligger i modernisering og digitalisering, er det fortsatt en del fordeler ved å kjøre applikasjonen slik den er med en fleksibel betalingsmodell. Om eksempelvis infrastrukturen som applikasjonen kjører på går ut av support om kort tid, vil rehost-strategien kunne være aktuell.

Replatform: 

– Her modifiserer vi rehost-strategien. Man flytter applikasjoner og modifiserer deler av applikasjonene, slik at man kan flytte og kjøre den til en plattformtjeneste som leveres av en skytjenesteprodusent. Et godt eksempel på dette er migrering av databasetjenester, der man får tilgang til utvidet funksjonalitet og tjenester levert av skytjenesteprodusentene.

Re-factor

– Går du for en re-factor-strategi gjør du en komplett arkitektonisk endring og omkoding av hele applikasjonen når du flytter fra nåværende infrastruktur til skyen. Strategien er relevant når det foreligger et sterkt behov for å modernisere applikasjonen, for å ta i bruk nye funksjonaliteter. Et eksempel på dette er å bryte en monolittisk applikasjon ned til mikrotjenester. Dette gjør at man blant annet kan gjøre endringer på noen deler av applikasjonen, uten at det vil påvirke hele tjenesten.

Retain

–  Ikke alle applikasjoner egner seg like godt i skyen. Før man flytter over applikasjoner, bør man vurdere risikoen, kostnadene og innsatsen knyttet til en slik overføring. Noen eldre applikasjoner er komplekse, og er ikke laget for den skalerbarheten og elastisiteten som skyen tilbyr, spesielt de som ikke behandler store mengder data. I andre tilfeller er det snakk om forretningskritiske applikasjoner som lagrer sensitive data, og ikke kan flyttes til skyen på grunn av juridiske forhold. I slike tilfeller bør man vurdere strategien om å beholde ting som de er, der de er.

Repurchase

– Med denne strategien anskaffer man et helt nytt produkt. Eksempler på dette er et CRM-system eller en bransjespesifikk applikasjon som ikke er utviklet for å kjøre på skyinfrastruktur. Applikasjonen kan være skrevet på en eldre kode eller det kan være slik at man ikke kan flytte koden fra et sted til et annet på grunn av support. Da er det mest hensiktsmessig å se på om det finnes produkter der ute, slik som SaaS-applikasjoner, som erstatter applikasjonen og i stedet kan kjøpes som en tjeneste.

Retire

– Denne strategien innebærer rett og slett å identifisere og eliminere tjenester som en lenger ikke har bruk for. Kanskje har man allerede løsninger som dekker det samme behovet og som tilfører umiddelbar verdi, sier Kristiansen.

Slik unngår du fallgruvene

Skal du lykkes med skymigrering fra dag én, krever det gode forberedelser og en tydelig plan for gjennomføring og oppfølging av skyinitiativene og forvaltningen i sin helhet.

– Skyen gir virksomheter bedre muligheter for skalering, økt sikkerhet, fleksibilitet, innovasjon og kostnadskontroll. Det er først når man utnytter disse fordelene og tjenestene for fullt at man oppnår suksess med skymigreringen. På veien trenger man riktig kompetanse og innsikt for å holde styr på prosessene, kostnadene, sikkerheten og teknologien. Har du disse tingene på plass, er jeg sikker på at du vil lykkes med skyreisen, avslutter Kristiansen.

 

Ønsker du å vite mer om sky? Ta kontakt med Håkon.

Håkon Kristiansen
Løsningsrådgiver for Public Cloud i Atea
hakon.kristiansen@atea.no