21-10-2021

Hvordan lykkes med moderne møter?

Morgendagens vinnere i arbeidslivet er de som klarer å tilby digitale fleksible løsninger og skape en kultur som snakker både til hodet og hjertet. Jan Martin Berge er psykologspesialist med fordypning i arbeidspsykologi. Han har jobbet tett på flere ulike selskaper fra både under og etter nedstengingen i forbindelse med Covid 19.

Foto: Aldonapivoriene

– Den siste tiden har vist oss hvor raskt endringer kan skje og vi opplever hvor avhengig vi er av hverandre. Jeg ser at mennesker reagerer svært ulikt på de endringene som skjer. Mange er blitt dyktige på å ta i bruk de mulighetene som digitale løsninger gir oss. Hvordan vi får løst arbeidsoppgavene på en best mulig måte er avgjørende for trivsel og motivasjon, sier Berge.

Fremtidens vinnere skaper gode løsninger

– Vi har blitt «hyperdigitaliserte» på kort tid og gjennomgått en digital transformasjon som i normale tider ville tatt flere år. En av grunnene til at vi har evnet å omstille oss og lært mye nytt digitalt, er fordi det oppleves som helt nødvendig. Jeg ser at mennesker har en tilpasningsevne som har blitt svært synlig den siste tiden. Det er mye som har fungert godt, og morgendagens vinnere i arbeidslivet er de som lykkes med å skape gode løsninger for den nye arbeidshverdagen, og som lykkes med «reboarding»; Å få eksisterende medarbeidere tilbake i en ny arbeidshverdag.

Finn balansen mellom jobb og privatliv

– Vi opplever at det er en positiv sammenheng mellom jobbtilfredshet og selvopplevd produktivitet. På den negative siden kan det være vanskelig å finne balansen og grensegangen mellom jobb og privatliv. Ofte legger medarbeideren inn flere arbeidstimer når arbeidet skjer hjemmefra fordi arbeidstiden ikke lenger har noen tydelig grense, sier Berge.

– Foreløpig viser våre undersøkelser at det er mye som er usikkert rundt medarbeideres retur til en mer normal arbeidssituasjon, og forskningen viser at det er flere spørsmål enn svar. De av oss som tåler å stå i usikkerhet og som kanskje også klarer å se på dette som et mulighetsrom eller potential «space» vil mestre tiden fremover godt.

Hvordan lykkes vi?

– Verdier som kan være viktige å beholde i den nye arbeidshverdagen er evnen til fleksibilitet og tilpasning. Ny teknologi gir muligheter for medarbeidere til å ha digitale møter og dialog uten fysisk forflytning. Teknologi kan med andre ord medføre mer effektivitet. Digitale møter krever ofte en bedre strukturert agenda og planlegging. Det er viktig å være presis og holde fremdrift. Dette understøtter en bedret arbeidsflyt og høyere effektivitet.

– Kultur skapes ved å snakke til hodet og hjertet. For å lykkes med digitale møter må man også sørge for at alle er kjent med den digitale løsningen. De som lykkes med digitale møter best er de som ikke bare snakker fag, men som også setter av tid til å snakke om andre temaer. For å skape kultur må man snakke både til hodet og hjertet akkurat slik man samtaler rundt et leirbål. De som lykkes med dette har en større sjanse for å skape tilhørighet og samhold blant medarbeidere, sier Berge.Berge.foto

– Et annet moment jeg har sett er at for noen avdelinger så er det viktig å ha muligheten til å kunne møtes ofte og ha lav terskel for å samhandle digitalt. Dette er det mange som opplever som krevende. Jeg tror mange synes det er krevende fordi det er uvant og fordi mange reserverer seg mot å ta for stor plass i digitale møter. Ungdom som vokser opp med digitale plattformer viser ikke denne sjenansen og mestrer det digitale samspillet på en mer naturlig og bedre måte enn eldre medarbeidere.

Morgendagens vinnere ser mulighetsrom

– Råd til norsk arbeidsliv på vei inn i post corona-perioden er å ta hensyn til denne usikkerheten i planlegging og risikovurderinger. Det finnes ikke en «one size fits all» løsning og vi har behov for mer kunnskap om hva som fungerer eksempelvis når det gjelder graden av bruk av hjemmekontor.

– Råd til norsk arbeidsliv på vei inn i post corona-perioden er å ta hensyn til denne usikkerheten i planlegging og risikovurderinger. De som treffer best vil kunne få en arbeidsmiljøgevinst med potensielt positive virkninger for helse, sykefravær og frafall, men også for virksomhetenes resultater, kvalitet og konkurransekraft. Det står med andre ord mye på spill.

Bedrifter som lykkes med endringene vi nå står ovenfor, og ser tiden vi lever i som et mulighetsrom, vil bli morgendagens vinnere i arbeidslivet, avslutter Berge.