27-10-2021

Det moderne møterom

Måten vi samarbeider på i arbeidslivet er i endring. Covid-19 og den påfølgende overgangen til digital kommunikasjon har skapt et arbeidsmønster der vi veksler mellom hjemmekontor og fysisk oppmøte på arbeidsplassen. Dette endrer behovene for hvordan arbeidsplassen og arbeidsmiljøet utformes. Målet blir at medarbeidere skal ha gode arbeidsverktøy og at alle sider ved helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas uansett hvor arbeidet utføres.

Nye behov for møterom og brukeropplevelser

Møteplassene våre har endret seg. På kontoret kan mye tyde på at det er behov for flere mindre rom fordi samhandlingen skjer i hybride løsninger. Det vil si kombinasjonen av medarbeidere som sitter sammen og andre som deltar digitalt. 9 av 10 møter er hybride. Ved å sikre det fysiske arbeidsmiljøet med riktig utstyr og teknologi, formater, bilde og lyd vil belastningen reduseres for deltakerne. Hvis det går mange minutter før møtet kommer i gang på grunn av at utstyret ikke virker, mister medarbeidere fokus på det de skal gjøre eller si. I snitt tar det 10-12 minutter før et møte er aktivt.

Hybride møter skal gi like stor verdi som fysiske møter

Møteromsløsningene tilpasses til møterommet og passer samtidig på at det er konsistent brukeropplevelse på tvers at de ulike møteromstypene. Møterom som en tjeneste fra Atea er et trygt møterom hvor sikkerheten er ivaretatt uten at det går på bekostning av brukervennlighet. Over tid er det viktig å ha forståelse for bruken av møterommene da dette gir verdifull innsikt for videre planlegging og strategi. Eksempelvis kan slik innsikt fortelle om det er behov for flere møterom, eller om man skal innrede flere og mindre møterom.

møterom.foto

Vårt hovedfokus i utvikling av tjenesten har vært på optimal brukeropplevelse. God brukeropplevelse handler om at hybride møter gir like stor verdi som fysiske møter, sier Jan Gisle Ytterdal som er løsningsansvarlig for møterom som en tjeneste i Atea.

Dette innebærer møterom som en tjeneste:

  • Møterom som virker hver dag
  • Møteromstjenesten bygger opp under en hybrid møtehverdag som sikrer både de som er på kontoret og de som sitter hjemme
  • Enkel booking av møter via kjente grensesnitt
  • Enkel oppkobling av møtet
  • En løsning som snakker med «alle» og derfor virker sømløst med Microsoft Teams og andre samhandlingsplattformer
  • God lyd- og bildeopplevelse i møtet - med menneskene i fokus
  • Brukerstøtte som alltid er tilgjengelig når du trenger hjelp og support, og som til enhver tid sørger for god møtekvalitet. Fra systemintegrasjon og installasjon av utstyr helt til oppkobling og gjennomføring av videomøter.

Møterom som en tjeneste er en nylansering med unike totalløsninger tilpasset den hybride arbeidshverdagen. Løsningen bidrar til trygghet, bedre kvalitet og høyere effektivitet blant de ansatte.