17-07-2020

Ny teknologiavtale sikrer effektiv samhandling i helse-Norge

Nye video-kommunikasjonsløsninger skal sikre moderne samhandling hos Norsk Helsenett (NHN) og deres rundt 7000 offentlige og private virksomheter. Det var IT-selskapet Atea som vant avtalene.

Johan Ronæs

– Det er fantastisk hyggelig at Norsk Helsenett velger Atea. Samfunnsoppdraget til NHN er ekstremt viktig. Nå gleder vi oss til å få på plass en moderne video- og samhandlingsløsning, som vil bidra til økt fleksibilitet og sikre god kommunikasjon internt i bedriftene, samt ut til sluttbruker, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

NHN er et statsforetak som eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og har som oppdrag å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Foretakets viktigste oppgave er å sikre en stabil og sikker drift av løsningene som aktørene i både privat og offentlig sektor benytter.  

Ekstra viktig i dagens situasjon

– De siste månedene har Norge og hele verden gått gjennom en helt ekstraordinær periode. I slike krisesituasjoner så vet vi at det å sikre at Norges innbyggere har tilgang til fleksible videoløsninger er kritisk for leger og andre helseforetak. Løsningen vil ikke bare sikre sluttbrukeres tilgang til digital kommunikasjon med helsepersonell, men også smidig samarbeid for de som jobber i sektoren, sier Jacobs.  


Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge synes rammeavtalen med Norsk Helsenett er ekstra viktig ettersom videoløsninger med leger og helseforetak har vært kritisk under koronasituasjonen. 

De to avtalene i sin helhet vil sikremoderne, brukervennlige og sikre videokonferanse-muligheterog andre samhandlingsmetoderfornorsk helsesektor.Overgangen mellomeksisterende og ny løsningskalforegå på en sømløs måte slik at eksisterende brukereskal merke lite, eller ingenting av migrering fra gammel til ny løsning.Dette var en av de viktigste punktene i løsningsdesignet fraAtea

– Korona har vist oss hvor viktig det er å ha god grunnleggende infrastruktur og tjenester som videokonsultasjon på plass. Vi benytter oss av leverandørmarkedet på de områdene der det er mulig, og Atea er en solid leverandør vi ser frem til å samarbeide med, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett Johan Ronæs. 

– Avtalen med NHN er strategisk og viktig avtale for hele Atea, det har vært et massivt teamarbeid for å kunne levere en løsning på tvers av organisasjonen og vi ser frem til å starte på denne viktige samfunnsoppgavenavslutter Jacobs.

Faktainformasjon:
 • Rammeavtalen for endepunktsløsninger er satt til 2+1+1 år og maksimal verdi er derfor satt til MNOK 500 eks. mva. Avtalen inkluderer videoendepunkter med tilhørende utstyr.  
 • Avtalen på plattform er satt til en varighet på minst 4 år og verdien er avhengig av flere faktorer, men anslått verdi over fire år er MNOK 50 kroner. 
 • Rammeavtalen for endepunktsløsninger skal kunne benyttes av NHN selv, virksomhetene i den sentrale helseforvaltningen og NHNs øvrige medlemmer som benytter videotjenesten. Dette omfatter til sammen ca. 7 000 offentlige og private virksomheter fordelt på disse gruppene: 
 • Alders og sykehjem, allmennlege, ambulansestasjon, ambulanse, apotek, avtalespesialistene, bandagist, bedriftshelsetjeneste, BUP, DPS, fengselshelsetjeneste, fylkeskommuner, fysioterapeut, helseforetak, helsesøster skole, interesseorganisasjoner, kommunehelsetjeneste, kiropraktor, knuteleverandør, kommune, legevakttjeneste, leverandører, manuellterapeut, optiker, partner, medisinske tjenester, registre og informasjonsinnhold, tekniske tjenester, pleie- og omsorg (kommune), psykiater, psykolog, regionalt helseforetak, rehabiliteringssenter, rus (kommune, privat, sykehus), tannlege 
NHN betjener følgende virksomheter i den sentrale helseforvaltningen:
 • Direktoratet for e-helse 
 • Helsedirektoratet 
 • Folkehelseinstituttet 
 • Statens legemiddelverk 
 • Statens helsetilsyn 
 • Helseøkonomiforvaltningen 
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 
 • Norsk Pasientskadeerstatning 
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 
 • Bioteknologirådet 
 • Pasient- og brukerombudene 
 • Eldreombudet