Til forsiden
27-05-2021

5 innspill om personvern og digital transformasjon i norsk skole

I Atea Skole ser vi på nært hold hvilke personvern-utfordringer som ofte møter lærere, og kommuneansatte. Her er fem innspill til veien videre med dette arbeidet fra Tina Nordgarden, Rådgiver skole, Atea.

1. Vi trenger mer kunnskap

Mange har kommet langt når det gjelder digitalisering i skolen i dag, og pandemien har forsterket dette. Mange elever har god tilgang på digitale hjelpemidler, og mange lærere har blitt dyktige på hvordan teknologi kan forsterke læring. Samtidig er det et stykke igjen til potensialet i teknologien utnyttes fullt ut. Veien videre vil handle om å få til bedre og mer varig læring ved hjelp av teknologi – kort sagt å lykkes med den digitale transformasjonen.

På denne reisen har temaene personvern og sikkerhet fått økt betydning. Arbeidet med dette har blitt langt mer omfattende og komplekst for skoleeiere enn tidligere. Mange har nå for alvor tatt dette til seg. Det viktigste man kan gjøre er kanskje å skaffe seg kunnskap. Kunnskapen trengs til alle grupper i skolen. Skoleeier trenger ressurser og kompetanse til å utføre sine plikter på overordnede nivå. Skoleledere trenger trygghet på sitt forvaltningsansvar og elever og foreldre på sitt. Lærere trenger opplæring i hvordan sørge for godt personvern i klasserommet og i arbeidshverdagen. Hva slags personopplysninger kan jeg sende på e-post? Hva slags informasjon kan jeg sende i Showbie? Hvilke regler gjelder for personvern i Teams osv.

2. God styring fra skoleeier gjør hverdagen enklere for skolene

Personvern og informasjonssikkerhet har en sentral plass i en helhetlig strategi for digital transformasjon av skolen. Men en strategi som utgangspunkt så vet man hva man skal oppnå med teknologien i læringsrommene og hva som er den pedagogiske begrunnelsen for valg av teknologi. Ønsker dere å styrke kreativitet og samhandling, så satser dere på teknologi som fremmer dette. Ønsker dere for eksempel å styrke leseferdigheter, så velger dere teknologi som fremmer dette. Når man vet hva man vil oppnå med teknologien, er det enklere å velge hva slags teknologi, apper osv. som passer best til den enkelte kommune eller skole.

Skoleeier har mange lovpålagte plikter knyttet til personvern og informasjonssikkerhet når ny teknologi innføres i skolen. Felles rutiner og systemer for teknologien som brukes i skolene i en kommune vil forenkle arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet. Kontroll på ros-analyser, databehandleravtaler og opplæring til alle ansatte på skolene blir enklere.

Informasjon til ansatte, elever og foreldre i god tid før man implementerer ny teknologi blir også enklere. Alle får en trygghet på hva som er målet for hvordan teknologien skal forsterke læringen i god tid før ny teknologi tas i bruk. Hvis man i motsatt fall begynner med teknologien, vil man sannsynligvis måtte tenke gjennom hva man vil oppnå med teknologien på et senere tidspunkt. Du kommer på en måte på etterskudd med begrunnelsen for hvorfor dere har gjort de valgene dere har gjort overfor ansatte, foreldre osv.

Læerer-i-klasserom-med-elever-som-jobber-ved-pultene

3. Hvordan få til å gi lettfattelig informasjon om personvern i skolen?

Personvern og sikkerhet er et stort og komplekst område. Vi er sikkert mange som har lest om disse temaene og opplevd det overveldende og ugjennomtrengelig. På nyåret kunne vi til sammenligning lese i media at hver tredje person i Norge forstår lite av informasjonen om egen helse. Nesten halvparten av oss klarer ikke å vurdere informasjon vi får om helsespørsmål. Det samme gjelder for informasjon om pandemien.1 Dette er til ettertanke og en nyttig påminnelse om viktigheten av et lettfattelig språk til oss som jobber med personvern og informasjonssikkerhet.

Personvernloven er tydelig på ansvaret skoleeiere har for å informere på et forståelig språk. Hvordan får vi til dette? Ulike løsninger vil fungere for ulike kommuner. En rutine kan være å teste ut ny informasjon på en gruppe foresatte som FAU eller andre. Felles informasjon til skolene i kommunen kan også være en fordel. Hvilke ressurser har KS Skolesec som kan brukes? Hvordan løser nabokommuner eller foregangskommuner dette? Å samarbeide og bruke eksisterende ressurser kan gjøre jobben enklere.

Husk også å informere foresatte i god tid før det innføres nye digitale systemer som behandler elevenes personopplysninger. Rutinen må være å informere tidlig nok til at spørsmål kan avklares før systemene innføres. Hvis du informerer for sent, kan du risikere å få sanksjoner av Datatilsynet.

Gutt-med-hodetelefoner-sitter-a-skriver-foran-ipad

4. Hvordan håndtere innsynsbegjæringer med mange ulike IT-systemer?

Foresatte og elever har en lovfestet rett til innsyn, retting og sletting av elevers personopplysninger. Det kan være utfordrende å svare på innsynsbegjæringer for skoler, som gjerne har mange forskjellige digitale systemer for ulike typer personopplysninger om elevene. Her kan man for eksempel lage felles svar-maler for skolene i kommunen. Gir man videre foresatte grunnleggende informasjon om personvern allerede fra 1.trinn, så har de med seg denne kunnskapen fra starten av skoleløpet.

Det er også en fordel å samle all informasjon om elevers personvern på ett sted på kommunens hjemmeside som er lett å finne, og så kan man lenke til denne fra skolenes hjemmesider for eksempel. Forhåpentligvis vil det gjøre dette temaet tryggere og mer forutsigbart for foresatte og elever.

Elever som sitter ved pulter med mac skjermer

5. Stadig flere foresatte er opptatt av elevenes personvern og sikkerhet når de er på internett. Hvordan sikrer vi at elevene er trygge når de er på internett?

Skoleeiere har ansvar for å ivareta barnas sikkerhet og personvern når de tar i bruk digitale hjelpemidler. Det fins i dag gode tekniske løsninger for å skjerme barn mot skadelig innhold på nett. Det kan være løsninger på selve enheten eller på nettverket, og løsninger som fungerer både på skolen og hjemme.

Utfordringen er at selv det beste internett-filter kan være mulig å «lure» hvis elevene går inn for det, pluss at alle filtre vil ha noen hull blant annet på grunn av den raske utviklingen på internett. Derfor er både myndighetenes linje og vår erfaring at arbeidet med god klasseledelse på dette området er svært viktig.

Gode relasjoner elev-lærer er viktig for at elevene skal komme og si fra hvis de har vært uheldig og kommet inn på skadelig innhold på nett. For at lærerne skal kunne gjøre sin jobb her på en god måte, trenger de opplæring på hvordan de tekniske løsningene fungerer.

En kombinasjon av gjennomtenkte tekniske løsninger og jevn jobbing med klasseledelse vil gi den beste skjermingen for elevene.