14-10-2022

Kirken i skyen for mer himmel på jord

Den norske kirke gjennomgår en omfattende digitaliseringsreise. Skyteknologi revolusjonerer måten vi forholder oss til-, og håndterer data, og er i ferd med å endre hvordan vi driver verdiutvikling og måten vi arbeider på. Men hva betyr skyteknologi og datatransformasjon for kirken?

Atea Community i Oslo

Malin Eriksen Birkelund og Ole Magnus Marksten, seniorkonsulenter i Atea Analytics, forteller hvordan de har vært bidragsytere for Den norske kirke med digitaliseringsreisen. 

Koronapandemien ble et digitalt vendepunkt

Den norske kirke er blant Norges eldste institusjoner i samfunnet. Den er representert i alle norske kommuner, med flere enn 7 500 ansatte og 70 000 frivillige som gjør en arbeidsinnsats. Gjennom den velkjente kirkeboken har de dessuten mer enn 400 års praksis med sammenhengende datafangst. Til tross for dette, har ikke Kirken noen lang tradisjon med verken datadrevet virksomhetsstyring eller dataanalyse. Behovene som oppstod med nedstengningen under koronapandemien ble et vendepunkt også for Den norske kirke.

Den norske kirke har tatt noen viktige avgjørelser for å bygge fundamentet i sin datatransformasjon. De skulle arbeide agilt, med en domeneorientert dataarkitektur der data behandles som et produkt, og de skulle benytte Microsoft Azure til deres data mesh-arkitektur.

Data som en strategisk beslutningsstøtte

Visjonen for digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke er å «skape en mer tilgjengelig kirke», som en av bærebjelkene til kirkens strategiske mål om «mer himmel på jord». For å oppnå dette er bruken av data en viktig brikke.

Årsaken til at Kirken trenger data tilsvarer de fleste andre organisasjoners behov for data. De ønsker å anvende data som strategisk beslutningsstøtte, til videreutvikling av sin organisasjon og tilbud.

Innen dataanalyse skiller vi ofte mellom 4 former for dataanalyse, som svarer på følgende spørsmål:

  • «Hva har hendt?» Dette er deskriptiv analyse.
  • «Hvorfor har det hendt?» Dette er diagnostisk analyse.
  • «Hva kan skje i fremtiden?» Dette er prediktiv analyse.
  • «Hva bør gjøres i fremtiden?» Dette er preskriptiv analyse.

Den norske kirkes digitale- og datarelaterte reise handler i første omgang om å bygge grunnmuren for sin datatransformasjon. En viktig del av dette er å etablere en kultur for å ta datadrevne beslutninger, der man tidligere har tatt beslutninger basert på sin egen minnebank og magefølelse. I dag handler det om å benytte data som beslutningsstøtte og for å evaluere effekten av tiltak. Når datatransformasjonen har blitt etablert, kan man utforske de andre mulighetene som data gir både innenfor prediktiv- og preskriptiv analyse, men også innenfor effektivisering og automatisering av datafangst, for mer og påliteligere data.

Data mesh som grunnmur

Når Den norske kirke bygger sin grunnmur, er det helt sentralt å ha brukerperspektivet og kirkens organisatoriske struktur i fokus. Kirken har derfor valgt å bygge sin dataplattform etter en hybrid data mesh-topologi.

I en data-mesh-topologi er hvert område ansvarlig for sine data. Data betraktes som et produkt fra hvert domene. Domenegruppen har ansvaret for å klargjøre data slik at andre områder som har behov for dataene kan konsumere dem uten tilrettelegging. Hvert enkelt område har ansvaret for governance, og står relativt fritt til å velge verktøy og tilnærming.

Gjennom denne tilnærmingen oppnår kirken at veien til sammenstilling av data for analytiske formål blir kort, fordi dataene er klargjort av de som kan dem best i hvert enkelt domene. Samtidig bygges kulturen for data som grunnlag for beslutninger ved at alle som jobber med Kirkens data tar del i arbeidet, fremfor at dette er en oppgave for et spesialisert team.

Nøkkeltall, statistikk og datatransformasjon

«Nøkkeltall og statistikk» er et av de prosjektene hvor Den norske kirke arbeider aktivt med sin datatransformasjon. I dette prosjektet er Atea hovedbidragsyter sammen med Kirken. «Nøkkeltall og statistikk» er et av Kirkens domener.

I «Nøkkeltall og statistikk» prosjektet samles data som beskriver Kirkens virksomhet fra interne og eksterne datakilder. Prosjektet har bygget en dataplattform i Azure som henter data fra API-er, både fra domener i Kirken og fra eksterne aktører som SSB. Ved bruk av sistegenerasjons skytjenesteteknologi og hub-spokearkitektur oppnår Kirken høy sikkerhet og skalerbarhet. Kirken bruker agil metode, og ved bruk av CI/CD, Azure Devops og infrastruktur som kode, er veien fra nytt behov til ferdig implementert løsning kort. Med høy skalerbarhet laster løsningen data raskt og effektivt slik at dataen «alltid» er klar til bruk.

Disse dataene gjøres så tilgjengelig for brukerne, her de ansatte, i tråd med prinsippene i data mesh. Kirkens andre domener kan hente klargjorte data fra løsningen gjennom API-er til sine respektive formål. Dette kan for eksempel være tjenestutviklingen i ‘Helhetlig menighetsplan’, der deres digitale verktøy er tenkt å erstatte flere ulike eksisterende rapporteringsverktøy, og gjøre rapporteringsprosessen enklere og mer effektiv for de ansatte i menighetene.

Åpenkirke.fotoFoto: Kirkerådet

For analytiske formål, får de ansatte tilgang til ferdig visualiserte data gjennom Power BI. Dette skal gi de data som innsikt og beslutningsgrunnlag. I nyhetsbildet den siste tiden ser vi som et eksempel at mange kirker velger å stenge dørene som følge av de økte strømprisene, og det kostnadsbildet som det medfører med oppvarmingen av kirkene. For å ta den beslutningen, trenger vi data. Vil åpne kirker medføre at mange nok fler mennesker bruker kirken, til å rettferdiggjøre de økte oppvarmingskostnadene?

I analyseløsningen har de ansatte også anledning til å utforske dataene på egenhånd. Slik vil beslutningstakere i flere ledd av Kirkens komplekse organisering kunne bruke data i sin styring, for å se kirkens verdi i lokalsamfunnet, og å benytte data for videreutvikling av Kirken og dets tilbud.

Inspirerende og krevende på samme tid

Å få være med på datareisen fra A – Å er både krevende og inspirerende på samme tid. Arbeidet har latt oss få se hvordan menneskene i en organisasjon omfavner bruken av data til å kunne være bedre, bli bedre og gjøre bedre. Der brukerne er i fokus, og får ta del i å kunne utvikle en løsning som er tilpasset deres behov. Det er motiverende! 

Ønsker du å vite mer om sky? Ta kontakt med Malin.

Malin E. Birkelund
Malin Eriksen Birkelund
Send e-post til