Til forsiden

Vi setter bærekraft høyt på agendaen, og vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Bærekraft gjennomsyrer alt vi gjør, og innen 2030 har vi mål om å være 100 % sirkulære, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet ved bruk av teknologi.

Som en stor aktør har vi et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi tror på ekte bærekraftarbeid gjennom satsing på områder nærliggende vår kjernevirksomhet og setter miljø, klima og sosiale forhold som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Vårt mål er å bidra til positiv verdiskapning som skaper forskjeller i dag og i fremtiden. Dette gjelder også for våre arrangementer.

Våre arrangementer, enten de er fysiske eller digitale, skal gjennomføres i tråd med vår bærekraftstrategi.

Vårt samarbeid med miljøstiftelsen Zero

Som et ledd i vår bærekraftstrategi, støtter vi miljøstiftelsen Zero sitt arbeid for klimasaken, og har inngått et samarbeid for perioden 2021-2024. I samarbeid med Zero har vi utviklet en teknisk spesifikasjon for produksjon og gjennomføring av våre møter og arrangementer. Denne viser våre krav for gjennomføring og er et bidrag for å nå bærekraftmålene mot 2030. Denne spesifikasjonen skal deles med eventpartnere og medprodusenter av alle våre arrangementer.

8 kategorier med bærekraftskrav

Atea og Zero har satt opp åtte kategorier med bærekraftskrav til arrangementene våre.

1. Transport av varer og utstyr

Mål:

Atea ønsker at frakt og transport av varer og utstyr i forbindelse med arrangementet skal foregå utslippsfritt. Utslippsfri betyr i denne sammenhengen elektrisk, eller hydrogen-elektrisk. Der dette ikke er mulig, skal det benyttes løsninger som benytter biodrivstoff, sertifisert i henhold til EUs bærekraftkriterier som ikke inneholder palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien.

Tiltak:

 • Alle leverandører skal levere varer med utslippsfrie kjøretøy
 • Vi ønsker å oppfordre og etterspørre hos tredjepartsleverandører om å videreformidle vår forespørsel om utslippsfri transport
2. Transport av mennesker

Mål:

Vi etterstreber at alle i Atea og i produksjonen av arrangementet som skal på arrangementet, så langt det lar se gjøre, skal reise utslippsfritt eller med lavest mulig utslipp, til og fra arrangementet. Herunder Atea-ansatte, crew fra tekniske leverandører og stand-personell. Vi vil også oppfordre kunder, foredragsholdere og presse til å reise kollektivt til våre arrangementer.

Tiltak:

 • Vurdere og legge til rette for bruk av kollektivtransport til lokalet
 • Vurdere og legge til rette for samkjøring til lokalet, gjerne med elbil, elbuss, eller lignende
3. Dekor, markedsføring og kommunikasjon

Mål:

Atea etterstreber å produseres så lite nytt fysisk brandingmateriell og dekorelementer som mulig i forbindelse med Atea sine arrangementer. Det som produseres skal kunne gjenbrukes, og produseres med tanke på fremtidig gjenbruk. Det som produseres skal være i bærekraftige materialer, og må kunne gjenvinnes.

Tiltak:

 • Brandingmateriell som bannere, roll-ups etc. skal produseres med tanke på lagring og gjenbruk
 • Unngå å sette dato eller årstall på materiellet
 • Dersom det ikke kan brukes lenger skal man forsøke å materialgjenvinne så mye som mulig av gjenstandene, alternativt donere eller selge til aktører som kan benytte seg av det
 • Det skal ikke produseres nye ting av PVC til bruk på Atea sine arrangementer.
4. Avfallshåndtering

Mål:

Atea skal redusere den totale mengden avfall som produseres. Størsteparten av avfallet vi produserer skal være i rene fraksjoner og skal kunne materialgjenvinnes.

Tiltak:

 • All plast skal være av fornybart råstoff eller resirkulert plast
 • Alt avfall skal kildesorteres i følgende fraksjoner:
  • Matavfall til biogassproduksjon
  • Papp og papir
  • Glass og metall
  • Mykplast til materialgjenvinning
  • Hardplast til energiproduksjon
  • Isopor (EPS)
  • Restavfall
 •  Informere tydelig og lettfattelig materialsortering til alle deltakere på arrangementene og øvrige tilstede
 • Måle antall kilo avfall vi produserer
5. Mat og drikke

Mål:

Vi skal servere mat og drikke med lavest mulig utslipp fra hele produktets livsløp.

Tiltak:

 • Maten skal være kortreist, så utslipp fra transport blir lavest mulig, og vi bruker lokale leverandører
 • Matserveringen skal ha en høy andel vegetar. Vi har en intensjon om at halvparten av maten skal være vegetar i løpet av 2025
 • Sjømat på menyen skal være iht WWF sine anbefalinger: https://www.wwf.no/sjømatguiden
 • Menyen skal være sesongbasert
 • Mat og drikke skal hovedsakelig ha så lite emballasje som mulig, og all engangsemballasje skal kunne materialgjenvinnes
 • Holde matsvinn til et minimum, både i produksjon og i konsum
 • Kommunisere tydelig til deltakerne hvilken aktør som mottar den maten som vi ikke spiser opp i løpet av arrangementet, eller dele ut restemat ved utgangene når folk drar hjem etter endt konferansedag
 • Kreve at leverandører benytter klimavennlig emballasje, som bioplast/resirkulert materiale, f.eks. plast eller isopor (EPS)
 • Vi ønsker å bidra til å dele kompetanse på området mellom de ulike aktørene
6. Elektrisitet og oppvarming

Mål:

Vi skal velge nullutslippsløsninger for strøm og oppvarming av arrangementet, herunder også servere og annen infrastruktur.

Tiltak:

 • Ta i bruk energieffektive løsninger for strømforsyning og oppvarming, og ha sertifikat for grønn strøm/opprinnelsesgarantier
 • Kun bruke strøm fra nett og batterier, ikke strøm fra aggregat
7. Hotell og overnatting

Mål:

Vi skal prioritere samarbeid med hoteller som tar ekstra miljøhensyn ut over eksisterende sertifiseringer, og sammen med hotellet løfte nivået på klimatiltak ytterligere.

Tiltak:

 • Alle overnattingssteder skal minst være miljøsertifisert
 • Alle overnattingssteder skal ligge i kort avstand fra lokalet for arrangementet
8. Digitale arrangementer

Det foregående tiden har arrangementer blitt gjennomført digitalt eller hybrid. Erfaringen viser at arrangementene innehar like god kvalitet, når det gjennomføres digitalt. Det er mange gode grunner til å la en stor andel av arrangementene forbli digitale eller hybride i tiden fremover. Dette har store miljømessige gevinster, og Atea vil alltid i et bærekraftperspektiv vurdere om arrangementene kan gjennomføres digitalt, og hele tiden ha blikket på balansen i fysiske og digitale/ hybride arrangementer. For selve produksjonen av digitale arrangementer så gjelder de samme tiltakene som over. Det vil særlig være store miljømessige besparelser på transport av utstyr og deltakere og gjester.

Vårt engasjerte bærekraftsteam

Nelly Flatland
Nelly Flatland
Leder for Bærekraft
Send e-post til
Theodor i Atea Norge
Theodor Gjelsten
Bærekraftsrådgiver
Send e-post til