Leveransevilkår

Atea AS Generelle vilkår for bedriftskunder – gjeldende fra 31. oktober 2022.

1. Definisjoner

“Avtale”

har den betydning som fremkommer av punkt 2.3.

“Betaling”

betyr de priser og betalinger som Kunden er ansvarlig for å betale til Atea under Avtalen.

“Kunden”

betyr en profesjonell kunde av Atea, som har bestilt Leveranser under Avtalen.

“Leveranser”

betyr Tjenestene, Programvaren og/eller Produktene som leveres av Atea, enten dette skjer direkte i henhold til en Avtale med Atea, eller utføres av en Leverandør eller IT-produsent i henhold til den aktuelle Leverandørens og/eller IT-produsentens vilkår.

“Leveransevilkår”

betyr vilkårene som fremkommer av dette dokumentet (punkt 1-9).

“Generelle Vilkår”

betyr Ateas generelle vilkår for leveranse til profesjonelle virksomheter, https://www.atea.no/om-atea/standard-betingelser/.

“Ordrebekreftelse”

brukes til å beskrive innholdet av ordren som er sendt inn, og med denne bekrefter Kunden sin godkjennelse av de Generelle Vilkårene og eventuelle gjeldende Leveransevilkår, som sammen bekrefter innholdet og datoen for Avtalen.

“Produkter”

betyr maskinvaren, inkludert eventuell innebygget programvare, som er inkludert i Leveransene.

“Tjenester”

betyr tjenester levert av Atea som avtalt mellom Partene, inkludert, men ikke begrenset til, support-tjenester, skytjenester, lisenstjenester, rådgivning, vedlikehold og andre faglige tjenester.

“Programvare”

betyr programvaren i objektkode, som levert i henhold til Avtalen.

“Leverandør”

betyr den tilbyderen som kan levere Tjenestene og/eller Leveransene som Kunden har bestilt via Atea, basert på Leverandørvilkår.

“Leverandørprodukt” 

betyr et produkt, en programvare og/eller en tjeneste som er spesifisert i et tilbud eller en Ordrebekreftelse, og levert av Leverandøren i henhold til Leverandørvilkårene.

“Leverandørvilkår”

betyr den spesifikke leverandøravtalen som Leverandørprodukt leveres under, inngått mellom Leverandør og Kunden i henhold til den aktuelle Ordrebekreftelsen. Leverandørvilkår, som er tilgjengelige i Ateas selvbetjeningsportaler eller på annen måte kommunisert til Kunden, styrer tilgangen og bruken av Leverandørprodukt. Atea er ikke part i og påtar seg intet ansvar i henhold til Leverandørvilkårene..

2. Leveransevilkårenes omfang

2.1 Disse Leveransevilkårene gjelder for Leveranser levert av Atea til Kunden, og inneholder Partenes rettigheter og plikter under Leveransene.

2.2 Leveransevilkårene inngås ved at Kunden aksepterer en Ordrebekreftelse, jfr. punkt 3.

2.3 De Generelle Vilkårene gjelder for alle Leveranser fra Atea til Kunden. De Generelle Vilkårene sammen med en Ordrebekreftelse og Leveransevilkår (som sammen benevnes «Avtalen») styrer leveransen og bruken av Leveransene. Ved eventuell motstrid har Leveransevilkårene forrang over de Generelle Vilkårene.  

3. Ordrer og Ordrebekreftelse

3.1 Ordre sendes inn av Kunden, enten ved  

3.1.1 at Kunden aksepterer tilbudet Atea har sendt til Kunden, eller ved at

3.1.2 at Kunden plasserer en ordre gjennom Ateas selvbetjeningsportaler, eller

3.1.3 annen skriftlig eller muntlig kommunikasjon med Atea.

3.2 I alle tilfellene brukes en Ordrebekreftelse til å beskrive innholdet av ordren som er sendt inn, og i henhold til denne bekrefter Kunden sin godkjennelse av de Generelle Vilkårene og relevante Leveransevilkår.

4. Fakturering

4.1 Fakturering skjer løpende ved hel eller delvis levering, dersom annet ikke er avtalt.

5. Samarbeid

5.1 Partene er enige om at forutsetningen for å lykkes er en avstemming av Partenes gjensidige forventninger til avtaleforholdet som sikrer at Partene samarbeider i god tro på en profesjonell og ansvarlig måte, og at Kunden bidrar konstruktivt slik at Atea er i stand til å yte gode Leveranser til Kunden.

6. Varighet og Leveranser

6.1 Leveransevilkårene og Leveransene starter på datoen for Ordrebekreftelsen, og varer inntil Avtalen sies opp i henhold til dennes bestemmelser.

6.2 Leverandørvilkårene inneholder egne lisensregler og andre bestemmelser spesielt for Leverandørproduktene. Kunden er innforstått med at Leverandøren kan operere med bindingstider (blant annet 1, 12 og 36 måneder) og at Kunden er forpliktet til å betale Atea både i og utenfor slike bindingstider. Atea har rett til å si opp Kundens tilgang til Leverandørprodukter dersom Kunden ikke betaler for Leverandørproduktene i henhold til Avtalen.  

7. Garantier

7.1 Atea skal etterleve lover og regler som til enhver tid gjelder for levering av Leveransene i henhold til norsk lov.  Ved endring av lover som påvirker Leveransen, kan Ateas priser også endres som følge av dette.

7.2 Atea innestår for at Leveransene skal utføres av personell som er erfarne og kompetente i sine respektive yrker.

7.3 Uavhengig av hva som er skrevet under punkt 7.1 og 7.2 garanterer Atea intet når det kommer til kvalitet eller annet for Leverandørens del av Leveransen.

8. Underleverandører og Leverandører

8.1 Atea har, uten å innhente godkjennelse fra Kunden, rett til å benytte Underleverandører for deler av Leveransene.

8.2 Atea er autorisert til å videreselge Leverandørprodukter for flere Leverandører. Kunden er innforstått med at Atea kan fasilitere for leveranse og Kundens tilgang til Leverandørprodukter, enten via Ateas selvbetjente portaler eller på annen mate, og i så fall at Leverandørvilkårene skal gjelde for Kunden i slike tilfeller, jfr. punkt 9.2. Atea påtar seg ikke noe ansvar for noen garantier, leveranser, priser eller andre vilkår under Leverandørvilkårene, og Atea garanterer intet for kvaliteten eller brukbarheten av Leverandørproduktene, jfr. også punkt 7.3.

8.3 Kunden skal akseptere gjeldende og relevante Leverandørvilkår før Atea plasserer ordre av Leverandørprodukter på Kundens vegne.

9. Lisensiering av Leverandørprodukter

9.1 Alle Leverandørprodukter bestilt gjennom Atea er Leverandørens eiendom, og bruken av disse skal kun være underlagt Leverandørvilkårene.

9.2 Ved å inngå Avtalen anerkjenner Kunden å ha mottatt Leverandørvilkårene, og aksepterer å være bundet av disse. Denne forpliktelsen gjelder både vis a vis Atea og den relevante Leverandør. 

10. Tolkning og motstrid

10.1 De Generelle Vilkårene danner grunnlaget for disse Leveransevilkårene. I tilfelle motstrid skal følgende gjelde:

10.1.1 I den grad de motstridende vilkårene med rimelighet kan tolkes slik at slike vilkår er i samsvar med hverandre, skal en slik tolkning ha forrang.

10.1.2 I den grad underpunkt 10.1.1 ikke gjelder, skal vilkårene i Leveransevilkårene gjelde foran de Generelle Vilkårene.