Generelle vilkår

Atea AS Generelle vilkår for bedriftskunder – gjeldende fra 31. oktober 2022.

1. Avtalens omfang

Disse generelle vilkårene (Generelle vilkår) gjelder for alle Tjenester, all Programvare og alle Produkter, inkludert vedlikeholds- og konsulenttjenester (som sammen eller enkeltvis omtales som Leveransene) levert av Atea AS (Atea) til Ateas kunder (Kunden). De Generelle vilkårene sammen med en ordrebekreftelse (Ordrebekreftelse) og leveringsvilkår som beskriver de spesifikke Leveransene (Leveringsvilkår) utgjør den samlede avtalen «Avtalen». De spesifikke Leveringsvilkårene har forrang over de Generelle vilkårene ved motstrid. De Generelle vilkårene gjelder ikke for forbrukere.

Atea og Kunden omtales hver for seg som Part, Atea eller Kunde og samlet som Partene.

Ordre plasseres av Kunden, enten ved at:

 1. Kunden godtar tilbudet Atea har sendt til Kunden, eller ved at
 2. Kunden plasserer en ordre gjennom Atea eShop, Atea Cloud Portal, eller
 3. annen skriftlig eller muntlig kommunikasjon med Atea.

I begge tilfellene brukes en Ordrebekreftelse til å beskrive innholdet av ordren som er sendt inn, og i henhold til denne bekrefter Kunden sin godkjennelse av de Generelle vilkårene og eventuelle gjeldende Leveringsvilkår, som sammen bekrefter innholdet og datoen for Avtalen.

I tilfelle av feil på Ateas nettsted eller i et spesifikt tilbud fra Atea, skal Atea ha rett til å korrigere Ordrebekreftelsen. Atea kan uansett årsak og på hvilket tidspunkt før Leveransene startes, avslå, korrigere eller kansellere en ordre.

Med mindre de er en del av Leveringsvilkårene, er all eventuell teknisk informasjon, slik som tegninger, brosjyrer eller annet som er angitt på Ateas nettsteder, kun til brukerveiledning. 

Kunderepresentanten som opptrer på Kundens vegne, antas å ha en gyldig bemyndigelse fra Kunden.

2. Ateas portaler – tilgang til Leveranser fra Atea eller andre

Kunden gis tilgang til Leveranser som leveres av Atea, IT-produsenter og/eller Leverandørene gjennom Atea eShop og Atea Cloud Portal.

Atea Cloud Portal gjør det mulig for Kunden å administrere sine Skytjenester (Public Cloud) eller SaaS-applikasjoner og relevante SaaS-relaterte tjenester, både om de leveres av bestemte Leverandører som er tilgjengelige der, eller av Atea (enten direkte eller som en forhandler).

Atea eShop gjør det mulig for Kunden å søke etter, finne, sammenligne og kjøpe maskinvare, programvare, tilbehør og andre relaterte IT-tjenester fra Atea og/eller andre IT-produsenter og Leverandører.

Alle Leveranser er underlagt de Generelle vilkårene og eventuelle spesifikke Leverandørvilkår eller vilkår fra IT-produsenter som er godtatt av Kunden.

Kunden samtykker i at relevante Leverandørvilkår eller andre spesifikke vilkår fra IT-produsenter skal gjelde for Leveranser som ikke leveres av Atea. Atea påtar seg ikke noe ansvar for garantier, levering, prising eller andre vilkår i henhold til Leverandørens eller IT-produsentens vilkår.

3. Definisjoner

I tillegg til de begrepene som allerede er definert i Avtalen, gjelder følgende definisjoner for Avtalen:

Avtale betyr disse Generelle vilkårene sammen med, gjeldende Ordrebekreftelse og/eller Leveringsvilkår. Avtalen gjelder for Kundens bruk av Leveransene slik som bestilt fra Atea (og levert av Atea).

Kundedata betyr alt materiale Kunden har gitt Atea enten i henhold til Avtalen eller gjennom bruk av Leveransene, inkludert, men ikke begrenset til, personopplysninger, ordreinformasjon / finansiell informasjon, tekst, grafikk og andre materialer som har blitt opprettet, i et hvilket som helst format eller medium.

Leveranser betyr Tjenestene, Programvaren og/eller Produktene som leveres av Atea, enten dette skjer direkte i henhold til en Avtale med Atea, eller utføres av en Leverandør eller IT-produsent i henhold til den aktuelle Leverandørens og/eller IT-produsentens vilkår.

Leveringsdato betyr det tidspunktet når Kunden mottar Leveransene på det avtalte leveringsstedet, eller tidspunktet når Leveransene gjøres tilgjengelige for Kunden, eller annet som er avtalt mellom Partene.

Leveringsvilkår betyr det relevante dokumentet som inkluderer ytterligere leveringsvilkår og beskrivelse av Leveransene.

Dokumentasjon betyr tjenestebeskrivelsen eller et annet dokument som beskriver Leveransene.

Installasjonsdato betyr den dagen når Atea gir Kunden beskjed om fullført installasjon av Leveransene. 

IT-produsent betyr leverandøren av den relevante delen av Leveransene som er bestilt fra Atea eShop, basert på de Generelle vilkårene og eventuelle gjeldende vilkår fra IT-produsenten (mellom Kunden og IT-produsenten) for det relevante Produktet. Atea er ikke å anse som part i IT-produsentens vilkår.

Vanlig arbeidstid betyr mandag til fredag (på arbeidsdager i Norge) fra kl. 08:00 til 16:00.

Ordrebekreftelse brukes til å beskrive innholdet av ordren som er sendt inn, og med denne bekrefter Kunden sin godkjennelse av de Generelle vilkårene og eventuelle gjeldende Leveringsvilkår, som sammen bekrefter innholdet og datoen for Avtalen.

Produkter betyr maskinvaren, inkludert eventuell innlemmet programvare, som er inkludert i Leveransene.

Tjenester betyr tjenester levert av Atea og som avtalt mellom Partene, inkludert, men ikke begrenset til support-tjenester, skytjenester, rådgivning, vedlikehold og andre faglige tjenester.

Programvare betyr programvaren i objektversjon, som levert i henhold til disse Generelle vilkårene, og som beskrevet i et tilbud og/eller en Ordrebekreftelse.

Abonnement betyr en lisens- og leveringsmodell der Leveransene leveres på abonnementsbasis.

Abonnementsdato betyr datoen for Ordrebekreftelsen, når Abonnementsperioden begynner.

Abonnementsperiode betyr den perioden for bruk av Leveransene som er spesifisert i de Generelle vilkårene, i tilbudet fra Atea og/eller Ordrebekreftelsen.

Leverandør betyr den tilbyderen som kan levere Leveransene Kunden har bestilt fra Atea Cloud Portal, basert på Leverandørvilkår mellom Leverandør og Kunde.

Leverandørprodukt betyr et produkt, en Programvare og/eller en tjeneste som er spesifisert i et tilbud eller en Ordrebekreftelse, og leveres av Leverandøren i henhold til Leverandørvilkårene.

Leverandørvilkår betyr leverandøravtalen for den enkelte tjenesten, som inngås av Leverandøren og Kunden i henhold til den relevante Ordrebekreftelsen. Leverandørvilkår, som er tilgjengelige i Atea-portalen, gjelder for tilgang og bruk av Leverandørprodukt(er). Atea er ikke part i og påtar seg intet ansvar i henhold til Leverandørvilkårene.

4. Priser og leveringsbetingelser

Fakturering skjer løpende ved hel eller delvis levering, dersom ikke annet er avtalt mellom Partene. Alle fakturaer skal være tilstrekkelig spesifisert slik at Kunden kan kontrollere dem. Timepriser og antall registrerte timer skal spesifiseres. Hvis ikke annet er avtalt mellom Partene, skal alle fakturaer forfalle til betaling 14 dager fra fakturadato. Hvis ikke annet er angitt, er alle priser oppgitt i og skal betales i norske kroner.

Hvis ikke annet er spesifisert i Leveringsvilkårene og/eller Ordrebekreftelsen, er alle priser oppgitt eksklusiv merverdiavgift, men inkludert toll og alle andre indirekte skatter og avgifter.

Ved manglende betaling vil Atea varsle Kunden, belaste Kunden et gebyr for forsinket betaling og kreve renter for forfalt betaling i henhold til den norske Forsinkelsesrenteloven.

Dersom Kunden ikke har betalt det forfalte beløpet med forsinkelsesrenter innen tretti (30) kalenderdager fra forfallsdato, kan Atea sende et skriftlig varsel om at Avtalen vil termineres på grunn av betalingsmislighold.

Atea kan beholde salgspant i alle Produkter inntil de er betalt fullt ut.

Ved mottak av Leveransene skal Kunden nøye kontrollere emballasjen for å identifisere skader før transportøren forlater leveringsstedet. Hvis Kunden oppdager skader på emballasjen, må dette anmerkes på fraktbrevet eller tilsvarende og rapporteres til Atea så snart som mulig. Kunden skal følge Ateas sjekkliste for mottak av varer: https://www.atea.no/eshop/documents/Sjekkliste-mottak_av_gods.

Kunden kan via MyAtea anmode om å returnere Leveransen helt eller delvis mot et gebyr hvis dette gjøres innen 2 uker etter levering, og kun dersom den relevante IT-produsenten eller Leverandøren åpner for dette i sine vilkår. Kunden skal ikke bryte forseglingen før Leveransen returneres. Atea har rett til å avslå slike anmodninger.

Alle Produkter leveres Ex Works (INCOTERMS 2020) fra Atea-adressen som er angitt i Ordrebekreftelsen. Alle forsendelses- og fraktkostnader vil faktureres Kunden. Hvis levering ikke kan skje på grunn av omstendigheter på Kundens side, kan Atea på Kundens regning sørge for at varene blir lagret på egnet sted til Kunden er klar for å motta leveringen. Atea har rett til å belaste Kunden for lagerleie og alle andre kostnader tilknyttet slik lagring.

Utlegg, inkludert reise- og diettkostnader, vil faktureres av Atea og skal refunderes av Kunden i henhold til statens satser for reiser som til enhver tid gjelder, hvis ikke annet er avtalt. Tillegg for reisetid mellom kl. 16 og kl. 20 på arbeidsdager er 50 % av den vanlige timeprisen. Tillegg for reisetid mellom kl. 20 og kl. 08 på arbeidsdager, på offentlige høytidsdager eller i helger, er 100 % av den vanlige timeprisen.

Hvis ikke noe annet er avtalt mellom Partene, leveres og faktureres konsulenttjenester på timebasis, og utføres innen Vanlig arbeidstid. Hvis Kunden bestiller service, støtte, drifts- eller vedlikeholdstjenester uten å ha en eksisterende avtale om responstid eller hvis disse tjenestene utføres utenfor den avtalte Serviceperioden, kan ytterligere gebyrer påløpe.

Under produktet «Det Frie Valg» i Atea eShop, kan Kunden tilby sine ansatte å kjøpe Produkter for profesjonell bruk i henhold til Avtalen til en fast pris. Med Det Frie Valg kan Kundens ansatte velge å bruke den faste prisen som Kunden gir dem, eller de kan betale mer fra egen lomme for å oppgradere til et annet Produkt etter den ansattes eget ønske. Slike Produkter skal alltid være til profesjonell bruk, og Produktet skal inkluderes i Avtalen. Det presiseres at en slik ekstrabetaling fra den ansatte ikke skal medføre at det oppstår kontraktsmessig forhold mellom Atea og den ansatte. Alle betalinger som gjøres i henhold til Det Frie Valg, skal behandles som betaling fra Kunden til Atea i henhold til Avtalen.

5. Vilkår og betingelser for Programvare, Tjenester og utstyr fra IT-produsent

For ordre knyttet til Programvare, Tjenester eller utstyr som helt eller delvis leveres av en IT-produsent, skal de Generelle vilkårene gjelde, sammen med den aktuelle IT-produsentens vilkår for den aktuelle Leveransen, inkludert, men ikke begrenset til, IT-produsentens vilkår i tilknytning til brukerrettigheter, prising, garantier og oppsigelse. IT-produsentens vilkår avtales direkte mellom Kunden og den aktuelle IT-produsenten, og Atea er ikke part i denne, og har intet ansvar for levering av IT-produsentens del av Leveransene.

Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i de gjeldende vilkårene fra IT-produsenten.

6. Vilkår og betingelser for Programvare og Tjenester levert av Leverandører

Leverandørprodukter leveres i henhold til Leverandørvilkårene. Der Kunden ber om det, kan Atea gjøre Leverandørvilkårene tilgjengelige for Kunden før Ordrebekreftelse. Leverandørvilkårene avtales direkte mellom Kunden og Leverandøren, og Atea er ikke en part i og har ikke noe ansvar for leveransene under og i henhold til Leverandørvilkårene som avtales mellom Kunden og Leverandøren. Kunden samtykker i at Kunden alene er ansvarlig for bruken av Leverandørprodukter.

7. Endringer av Generelle vilkår, Leveranser og Priser

Enhver endring av de Generelle vilkårene skal gjøres skriftlig og aksepteres av begge Parter.

Likevel skal Atea ha rett til å gjøre endringer av Leveransene, inkludert å fullstendig eller delvis kansellere en Leveranse. Atea kan også endre priser samt foreta endringer i disse Generelle vilkårene. Atea skal varsle Kunden om endringen, og ikke senere enn én måned før endringen trer i kraft. Defekte deler av Leveransene som skiftes ut i henhold til en support- og vedlikeholdsavtale, kan inneholde nyheter som er av samme eller bedre kvalitet som den utskiftede delen, men skal ikke anses å være en endring av Leveranser.

Atea forbeholder seg retten til å justere priser på grunn av valuta og/eller indeksreguleringer, uten å gi Kunden varsel om dette. Dersom Kunden skulle ønske å endre de avtalte Tjenestene og dette fører til at leveringsforpliktelsene får et annet omfang enn tidligere angitt, har Atea rett til å forlange en endring av betalbar godtgjørelse og/eller tidsplaner som følge av slik endring.

Endringer fra IT-produsenten og Leverandøren, slik som endringer i Leveransene, for eksempel endringer av skytjenestens funksjonalitet eller endringer i betingelsene for å bruke slike skytjenester, er bindende for Kunden og kan få konsekvenser for Kundens bruk av de aktuelle Leveransene.

8. Garantiperiode

For Leveranser fra IT-produsenter og Leverandører, skal vilkårene fra den aktuelle IT-produsenten eller Leverandøren gjelde og ha forrang. Kunden er ansvarlig for å lese og overholde disse vilkårene og andre kontraktsvilkår som følger med standardutstyr, tredjeparts skytjenester og programvare. På samme måte er Kunden ansvarlig for å overholde betingelser som gjelder for bruken av tredjeparts skytjenester.

9. Immaterielle eierrettigheter

Kunden har rett til å bruke de ulike delene av Leveransene i henhold til det som er avtalt i Leveringsvilkårene eller i henhold til vilkårene fra IT-produsentene og/eller Leverandøren.

Dersom ikke annet er avtalt i Leveringsvilkårene eller i Ordrebekreftelsen, og dersom Atea i forbindelse med Leveransene utvikler materiale, beholder Atea alle immaterielle rettigheter, eierskap og interesser i dette materialet og dokumentasjonen, inkludert, all programvare, virtuelle maskiner og annen teknologi som brukes til å levere Leveransene, og alle logoer og varemerker som er reprodusert under leveringen. Dette eierskapet skal gjelde for alle kopier og deler av slikt materiale, samt for alle forbedringer, videreutviklinger og avledede deler basert på materialet.

Atea gir Kunden en begrenset rett til å bruke slikt materiale for sine egne forretningsformål, under Avtalens løpetid, som en ikke-eksklusiv bruksrett. Kunden kan ikke overdra brukerrettighetene til slikt materiale til noen tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra Atea.

Kundens bruksrettigheter til Leveranser fra IT-produsenter og/eller Leverandører, er underlagt de gjeldende Vilkårene fra IT-produsenten eller Leverandøren.

10. Krenkelse av tredjeparters rettigheter

Hvis en komponent av Leveransene Atea er ansvarlig for blir, eller etter Ateas rimelige vurdering sannsynligvis vil bli, gjenstand for et krav eller en juridisk prosess i forbindelse med en krenkelse eller urettmessig tilegnelse, vil Atea straks gjennomføre tiltak, uten ekstra kostnader for Kunden, i angitt prioriteringsrekkefølge: (i) sikre retten til å fortsette å bruke den aktuelle komponenten, eller (ii) skifte ut eller modifisere komponenten slik at den ikke utgjør en krenkelse. Hvis ingen av disse tiltakene kan gjennomføres av Atea ved hjelp av rimelige anstrengelser, vil Atea fjerne komponenten fra Leveransene. Under slike omstendigheter skal Kunden ha rett til å returnere den aktuelle komponenten av Leveransene og få en refusjon på den tilhørende delen av kjøpsprisen. Kunden har ikke rett til å fremme ytterligere krav mot Atea som en følge av det ovennevnte.

11. Mislighold

Den av Partene som ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen, er i mislighold av Avtalen.

En Part som ønsker å påberope seg mislighold må sende en skriftlig klage, uten unødig opphold og senest innen 60 dager fra feilen ble oppdaget, til den andre Parten. Krav i forbindelse med konsulenttjenester utført av Atea, skal fremmes senest innen 7 dager etter at den aktuelle tjenesten er utført. Alle klager må fremsettes skriftlig, og skal inneholde en detaljert beskrivelse av feilen eller mangelen. Det foreligger ikke et kontraktsbrudd, og Atea har ikke noe ansvar, hvis situasjonen skyldes omstendigheter relatert til Kunden, force majeure eller andre omstendigheter utenfor Ateas kontroll. Atea har ikke noe ansvar i henhold til en Leverandørs, en IT-produsents eller andre tredjepartsleverandørers leveranser eller leveringsvilkår.

Skade som ikke er mulig å oppdage før emballasjen er blitt fjernet, må rapporteres til Atea uten unødig opphold for Produkter sendt fra Norge, og ikke senere enn 7 dager fra Leveringsdatoen for Produkter sendt fra utlandet. Når skadde eller defekte Produkter returneres i henhold til denne bestemmelsen, skal Kunden sende Atea bilder som viser både emballasjen og varene fra flere ulike vinkler, slik at Atea kan vurdere tilstanden til emballasjen og varene. Dette gjelder også om emballasjen ikke er skadet. Ved en retur/klage må Kunden ta vare på den mottatte emballasjen til saken er avklart.

Hvis Kunden ikke har varslet om krav eller skader i henhold til denne bestemmelsen, kan Atea avvise senere klager og krav i forbindelse med defekter eller skade som skulle ha blitt oppdaget under kontroll av emballasjen.

I tilfelle av feil, har Atea rett til å etter eget valg utbedre feilen, levere på nytt eller til å gi en forholdsmessig reduksjon av prisen. Atea skal påbegynne avhjelp uten unødig opphold og påta seg Ateas kostnader i forbindelse med en slik utbedring eller ny levering, med unntak av frakt og forsikring i tilknytning til transport av Produktene fra Kunden til adressen Atea oppgir for ettersyn/reparasjon.

Utbedringer vil gjøres i løpet av Vanlig arbeidstid. Hvis Kunden skulle be om det, kan utbedringer også gjøres utenfor dette tidsrommet, eller utbedringen kan foregå i Kundens lokaliteter, men da etter avtale mellom Partene og i begge tilfeller i henhold til Ateas vanlige timepriser for denne type arbeid. Hvis mulig, forbeholder Atea seg retten til å utbedre feil online.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen, skal punkt 13.3 gjelde. I tilfelle av terminering for vesentlig mislighold, skal Kunden betale for Leveransene som er gjennomført frem til termineringsdatoen.

12. Ansvarsbegrensning

Ved mislighold, kan den berørte part kreve erstatning for dokumenterte direkte økonomiske tap i henhold til generelle prinsipper for erstatning i kontraktsforhold, med følgende begrensninger:

 1. Ingen Part vil være ansvarlig for indirekte tap eller følgetap, eller for tap av data. Indirekte tap inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste av noe slag, tap på grunn av nedstengning, tap som følge av å ikke kunne bruke Leveransene, skade på andre gjenstander, immaterielle eiendeler eller immaterielle eierrettigheter, datatap og krav fra tredjeparter og Leverandører eller IT-produsenter.
 2. En Parts totale ansvar for hvert enkelt tilfelle skal ikke overstige 50 % av betalingen som er gjort for den aktuelle delen av Leveransene (ekskl. mva.) under de siste seks (6) måneder, og det samlede generelle erstatningsansvaret i henhold til Avtalen skal ikke under noen omstendigheter overstige NOK 500 000 (ekskl. mva).
 3. Samlet erstatning i henhold til en vedlikeholdsavtale eller et abonnement skal ikke overstige det betalte beløpet (ekskl. mva.) for 6-månedersperioden før den aktuelle hendelsen.

13. Varighet og oppsigelse

13.1    Gyldighetsperiode

Avtalen og Abonnementsperioden skal begynne på datoen for Ordrebekreftelsen, og med mindre de sies opp tidligere etter bestemmelsene beskrevet her eller etter annen avtale, skal de gjelde til oppsigelse.

13.2    Oppsigelse

For Leveranser fra Leverandører og IT-produsenter, kan ikke Kunden si opp på annen måte enn som angitt i Leverandørens eller IT-produsentens vilkår.

For leveringer som kun gjøres av Atea, kan Partene si opp Avtalen med et tre (3) måneders skriftlig forhåndsvarsel før slutten av inneværende Abonnementsperiode. Kunden skal uansett betale ut inneværende Abonnementsperiode.  

13.3    Terminering for vesentlig mislighold

Avtalen kan sies opp som følger:

 1. Hvis en Part begår et vesentlig brudd på Avtalen og unnlater å korrigere bruddet innen 30 dager fra skriftlig varsel om bruddet, skal parten som har begått bruddet anses å være i vesentlig mislighold, og parten som ikke har begått brudd kan si opp Avtalen ved å sende skriftlig beskjed til parten som har begått brudd;
 2. hvis en Part blir insolvent eller tildeler rettigheter for å godtgjøre kreditorer, kan den andre Parten si opp Avtalen med umiddelbar virkning etter å ha gitt skriftlig varsel til den andre parten; eller
 3. hvis en Part blir oppløst eller avviklet, kan den andre Parten si opp Avtalen med umiddelbar virkning etter å ha gitt skriftlig varsel til den andre Parten.

13.4    Oppsigelse av abonnementer

Abonnementsperioden vil vare til Kunden sier opp abonnementet, enten gjennom Atea Cloud Portal / My Atea eller ved at Kunden gir et skriftlig varsel til Atea:

 1. Selvbetjente Kunder kan si opp eller stanse abonnementet via eShop / Atea Cloud Portal, og
 2. Kunder varsler Atea, som etter dette terminerer abonnementet på vegne av Kunden.

13.5    Effekter av oppsigelse og terminering

Ved oppsigelse eller utløp av Avtalen, skal følgende bestemmelser gjelde:

 1. Alle gebyrer som har påløpt, men ikke er betalte frem til oppsigelsesdatoen, skal umiddelbart forfalle til betaling og bli betalbare til Atea fra Kunden.
 2. Dersom annet ikke er avtalt, skal Kunden straks slutte å bruke Leveransene, og skal omgående returnere alle kopier av Dokumentasjonen til Atea eller ødelegge de aktuelle kopiene av Dokumentasjonen på forespørsel fra Atea.
 3. Alle rettigheter og autorisasjoner som er gitt Kunden i henhold til Avtalen, trekkes umiddelbart tilbake.
 4. Atea vil bistå Kunden med migrering av Kundedata. Ateas til enhver tid gjeldende timepriser vil gjelde for slike tjenester, samt utgiftene som Ateas underleverandører pådrar seg. Uavhengig av det foregående, vil Kunden være ansvarlig for å migrere Kundedata.
 5. Med mindre annet er avtalt med Kunden, vil Atea slette alle Kundedata 30 dager etter oppsigelse.

14. Konfidensiell informasjon

Ingen av Partene kan overføre konfidensiell informasjon til tredjeparter eller la uautoriserte personer få tilgang til slik informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, Kundedata, informasjon angående den andre Partens systemer, tekniske fasiliteter, personalsaker, virksomhetsanalyser og -beregninger eller andre forretningshemmeligheter som ikke er offentlig kjent, som en Part får kjennskap til i forbindelse med inngåelse av og ytelse av Leveransene i henhold til Avtalen. Dette gjelder for Partenes egne ansatte og for eventuelle tredjeparters ansatte.

15. Informasjonssikkerhet

15.1    Kontrollering av informasjonssikkerhet

Hver Part skal være ansvarlig for å etablere og opprettholde et informasjonssikkerhetstiltak som inkluderer egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å (i) sørge for at Kundedata holdes sikre og konfidensielle; (ii) beskytte mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse, utlevering, tap eller bruk av Kundedata som kan forvolde betydelig skade på Kunden eller noen av dennes kunder og/eller sluttbrukere; (iii) beskytte mot forventede trusler eller farer for Kundedataenes sikkerhet eller integritet som med rimelighet kan forutsees. Partene bekrefter at Kunden beholder det overordnede ansvaret for å opprettholde informasjonssikkerhet for sine egne systemer, utstyr (inkludert, men ikke begrenset til, servere, arbeidsstasjoner, rutere, brytere), nettverk og datakommunikasjonslinjer som trengs for å bruke Produktene.

15.2    Opplæring av ansatte

Hver Part skal sørge for at deres ansatte og/eller kontraktører som er autoriserte til å behandle Kundedata eller konfidensiell informasjon, har fått tilstrekkelig opplæring og har kjennskap til den aktuelle Partens retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet. Hver Part må avholde egnet opplæring om informasjonssikkerhet for deres personell og kontraktører, før de settes til å arbeide med Kundedata. Begge partene skal innføre rutiner for informasjonssikkerhetsopplæring for å opprettholde et tilstrekkelig nivå av bevissthet om informasjonssikkerhet.

16. Personopplysninger

Atea og Kunden kan utveksle personlig informasjon som nødvendig for å administrere og følge opp Avtalen. For slik behandling av personopplysninger er hver Part ansvarlig for sin egen behandling, og hver Part er ansvarlig for overholdelse av den norske personopplysningsloven og EUs forordning 679/2016 GDPR (personvernforordningen).

Kunden opptrer som behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som Kunden utfører ved bruk av utstyr og programvare, inkludert skytjenester levert av Atea. Atea er ikke ansvarlig for brudd på sikkerheten for personopplysninger som skyldes Kundens bruk av utstyr, programvare eller skytjenester.

Dersom Atea skal behandle personopplysninger på vegne av Kunden og opptre som en databehandler, må det inngås en databehandleravtale mellom Atea og Kunden i henhold til den norske personopplysningsloven og EUs forordning 679/2016 GDPR (personvernforordningen).

17. Generelt

17.1    Overdragelse

Rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen kan ikke overdras til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra den andre parten. Samtykke kan ikke nektes uten objektive og rimelige grunner. Imidlertid kan Avtalen overdras til et annet selskap i den samme selskapsgruppen. Atea står fritt til å bruke factoring og annen overdragelse av fordringer.

17.2    Etterlevelse av lover

Begge Partene skal etterleve, og skal sørge for at alle deres tilknyttede selskaper og representanter etterlever, gjeldende lovgivning, og skal innhente og vedlikeholde alle lisenser, sertifikater, tillatelser, samtykker og andre myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for å oppfylle deres forpliktelser i henhold til Avtalen.

17.3    Force majeure

Hvis leveringene i henhold til Avtalen fullstendig eller delvis forhindres eller i betydelig grad heftes av omstendigheter som i henhold til norsk lov er ansett å være force majeure, innstilles Partenes forpliktelser i tilsvarende grad og så lenge som hendelsen vedvarer.

Imidlertid kan hver part si opp Avtalen med et skriftlig forhåndsvarsel på én (1) måned, hvis force majeure-hendelsen gjør det særlig krevende for Parten å stå ved Avtalen.

17.4    Merknader

Alle varsler, forespørsler, krav, forlangender og annen kommunikasjon skal gis skriftlig og skal signeres av en person som er behørig autorisert til å gi et slikt varsel.

17.5    Gjeldende lov

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

17.6    Tvisteløsning

Tvister mellom Kunden og Atea skal om mulig løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan begge partene henvende seg til domstolene for å få løst tvisten, der Oslo tingrett har jurisdiksjon.