Til forsiden

Sammen for et bærekraftig samfunn

Partnerskapet mellom FN, OiER og Atea gjør det mulig for bygd og by å ta målbare steg mot et mer bærekraftig samfunn.

Våre lokalsamfunn har store mål å nå innen 2030, og FNs program United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) har satt tydelige indikatorer som kommuner må følge opp for å nå FNs bærekraftsmål. Ved hjelp av United Cities dataplattform akselereres farten mot bærekraftige samfunn med faktabasert innsikt.

Hva er United Cities dataplattform og hvorfor er det nyttig?

Regjeringen besluttet i mai 2019 at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all kommunal planlegging. Norske kommuner har behov for data og kunnskap om status per i dag og hvor potensialet for forbedring ligger. United Cities Dataplattform bygger på et partnerskapmellom FN, OiER og Atea og gjør det mulig for bygd og by å ta målbare steg mot et mer bærekraftig samfunn.

Kommunene vil også få tilgang til et digitalt sosialt nettverk med andre kommuner og fageksperter, mulighet til å delta på ukentlige sjekk inn-møter, lokale protokoller som rammer inn bærekraftsmål og indikatorer i norsk kontekst, samt tilgang til erfaring fra kommuner som tidligere har målt hvor bærekraftig egen kommune er.

Måltall for bærekraft

Å gjøre bærekraft håndfast er vanskelig. Med utgangspunkt i FN’s KPI rammeverk for kommuner, gjør United Cities dataplattformen det mulig å tallfeste bærekraft, og hjelpe samfunnet å måle dagens status, følge utviklingen over tid og enklere identifisere egnede tiltak.

Forenklet datainnsamling

Dataplattformen skal gjøre det enklere for kommuner å samle inn data knyttet til de 91 indikatorene som ligger i indikatorsettet fra FN. Tidligere ble flere månedsverk brukt for å samle data for én enkelt by eller kommune. I dag hentes over 50% av datagrunnlaget automatisk og resterende kan enkelt registreres i et brukervennlig grensesnitt.

Visualisering

Dataene som samles inn vil umiddelbart kunne visualiseres og anvendes til analyser. Dette gjør det enklere å få innsikt i hvilke tiltak som bør iverksettes.

God beslutningsstøtte i levende plattform

"Med plattformen Atea har utviklet for oss, vil vi kunne måle hver enkelt kommune, fylkeskommune og Norge under ett. Dette gjør at kommunene får oversikt og en god beslutningsstøtte i levende plattform som vil gi de ikke bare innsikt om egen situasjon, men også se, sammenligne, lære og samarbeide for at vi raskere skal nå Norges mål om å nå bærekraftsmålene innen 2030. Plattformen gir en god beslutningsstøtte slik at kommunene tydeligere kan se hvor innsatsen og tiltakene må iverksettes."

— Kari Aina Eik, leder for United Cities

kari-aina-eik.foto

Hvem er med i U4SSC IP?

Ålesund

Molde

Kristiansund

Gjøvik

Trondheim

Bodø

Asker

Stavanger

Bærum

Rana

Voss Herad

+ 50 andre byer og kommuner i Norge

visualisering av data.foto

Hvordan komme i gang?

United Cities dataplattform senker terskelen for å komme i gang med bærekraftsarbeidet. Man får tilgang til programvaren, samt data og analyser for din by eller kommune. Dere vil bli en del av samarbeidsplattformen United Cities, for kommuner både nasjonalt og internasjonalt ,som jobber med data og KPIer for å måle bærekraft. Plattformen åpner også for å få en uavhengig verifisering av FN, inkludert ytterlige rapporter.

Bli med i det økende felleskapet av antall kommuner og byer i verden!

FAQ

Hva er United Cities dataplattform?

United Cities dataplattform er utviklet i partnerskap mellom Atea og OiER for å tilgjengeligjøre metodeverket U4SSC KPIs og akselerere veien mot et bærekraftig samfunn. I første omgang består dette av en SaaS applikasjon designet og utviklet for å gjøre det enkelt å innsamle, håndtere, verifisere og visualisere relevante data.

Hva er U4SSC KPIs?

U4SSC KPIs (United for Smart Sustainable Cities Key Performance Indicators) er et metodeverk i U4SSC Implementation Programme (IP) utviklet og eid av The International Telecommunication Union (ITU) hvilket er et FN-organ for global standardisering innen telekommunikasjon. Herunder er det Organization for International Economic Relations (OiER) som leder gjennomføringen av U4SSC KPIs. Utdypende informasjon finnes her: ITU’s implementation of the U4SSC KPIs

Hva er U4SSC Implementation Program?

u4ssc_logoI 2019 ble United Smart Cities (USC) initiativet integrert med United for Smart Sustainable Cities Implementation Programme (IP). Målet er å kunne tilnærme seg byer og privat sektor på globalt nivå - støttet av 17 FN organer. Tjenesten er utviklet i samarbeid med U4SSC, Implementerings programmet som er FNs program for smarte og bærekraftige byer.

Hva er OIER?

Organization for International Economic Relations (OiER) er en underorganisasjon av FN som er utøvende part av U4SSC og leder gjennomføringen. Utdypende informasjon finnes her: Organization for International Economic Relations

Hva inneholder dataplattformen?

Dataplattformen inneholder flere målepunkter (KPI’er) innenfor en rekke samfunnsområder. Disse er basert på FNs 17 bærekraftsmål, med hoveddimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Områdene som blir kartlagt dekker hele spekteret av et samfunn, som blant annet vann, energi, transport, mobilitet, helse, bygg, innovasjon og utdanning.

Er dataene mulig å hente ut av dataplattformen?

Det er i dag utviklet et API som gjør det mulig for eksterne aktører å hente ut data fra dataplattformen. Med tiden vil også APIet bli åpen tilgjengelig.

Hva innebærer det å registrere seg?

Ved å bli en del av United Cities data platform får man tilgang til programvaren , og deltakeren vil da få tilgang til data og analyser for dere som by eller kommune. Dette vil også bety at dere blir deltaker i U4SSC IP.

FNs klimarapport krever handling

Hetebølgene blir sterkere. Regnskyllene blir mer intense. Orkanene blir kraftigere. Men det er fortsatt mulig å unngå de verste konsekvensene hvis vi tar tak. Det betyr at vi befinner oss blant de største omstillingene i historien, og selv om dette innebærer store utfordringer, skaper også dette store muligheter. 

Vi vet at store deler av FNs 17 bærekraftsmål, med 169 delmål, ikke nås uten innsatsen til lokale myndigheter. Da er det viktig at næringslivet, politikere og organisasjoner støtter opp om byer og kommuners arbeid. Samarbeid er nøkkelen til en mer bærekraftig fremtid. 

Atea er stolt av samarbeidet med FN og FNs organisasjoner, og at vi sammen kan få fart på reisen mot et mer bærekraftig samfunn.