15-01-2024

Innspill til nasjonal digitaliseringsstrategi

Regjeringen har startet arbeidet med å få på plass en ny digitaliseringsstrategi. Strategien skal etter planen være klar i 2024. Atea Norge har kommet med innspill til dette arbeidet.

Atea er positive til at regjeringen nå skal få på plass en bred oppdatert digitaliseringsstrategi. I hovedtrekk ønsker vi å trekke frem følgende forhold som strategien må adressere:

  • Bærekraft må bli en sentral del av strategien. Strategien bør prioritere å understøtte overgangen til nye sirkulære forretningsmodeller og arkitekturer, samt begrensning av elektronisk og digitalt avfall.

  • IT-sikkerhet bør løftes på flere områder. Vi anbefaler å øke antallet IT-sikkerhetsstudieplasser, styrke støtte til små- og mellomstore bedrifter, etablere samarbeidsarenaer mellom offentlig og privat sektor, og innføre minimumskrav for underleverandører i kritisk nasjonal infrastruktur i en nasjonal strategi for IT-sikkerhet.

  • Et kompetanseløft må plass. Vi anbefaler å opprette minst 1000 nye IKT-studieplasser fra høsten 2024, implementere en tydelig opptrappingsplan for fremtidige studieplasser og tiltak for å fremme mangfold innenfor IKT-utdanningen.

  • Datadrevet innovasjon og kunstig intelligens. Strategien må bidra til å lette deling av data, forenkle regelverket for datautveksling, utvikle en tydeligere strategi for kunstig intelligens og følge nøye med på EU-regelverksutvikling og politikk.

  • Velferdsteknologi må bidra til å styrke helseorganisasjoner, og det må investeres mer i utvikling av nye helseteknologiske løsninger i Norge.

  • Utdanningsteknologi kan bidra til at flere elever får et økt læringsutbytte. Det anbefales å utvikle en nasjonal strategi for digital transformasjon i skolen som tydeliggjør forventninger til kvalitet. Det bør også vurderes felles innkjøpsprosesser i kommunene for bærekraftig digital infrastruktur og kompetanse.