Prosedyre

Kontrollèr alt av gods/pakker /paller ved mottak. Sørg for at antall kolli stemmer overens med det faktiske antallet dere mottar og noter eventuelle synlige skader på fraktseddel/kvittering. Noter også hva slags skade det er snakk om.

Har pakken/pallen synlige skader er det også mulig å nekte å motta forsendelsen.

LA ALDRI SJÅFØREN DRA UTEN AT SKADEN OG DENS OMFANG ER ANMERKET PÅ FRAKTBREVET ELLER REGISTRERT PÅ HÅNDTERMINAL.

Gjennomgå og kontrollér gods/pakker/paller umiddelbart etter mottak og kontroller og se etter ikke- synlige skader/mangler.

Ikke synlige skader skal anmeldes senest 48 timer etter mottak. Fotodokumentasjon må vedlegges.

Dersom det er manko i forsendelsen, må dette meldes fra om senest 24 timer etter mottak.

Send alltid en skriftlig claim/anmerkning til forhandler på ovennevnte skader, synlige som usynlige, samt ved mangler.

Deadlines:

  • Synlige skader : Umiddelbart ved mottakelsen, noteres på fraktdokumenter/håndterminal
  • Mangler: Senest 24 timer etter mottak.

  • Ikke-synlige skader: Senest 48 timer etter mottak.

Hvorfor

  1. Kontroll og notering av skade/manko gjør at vi kan dokumentere at skaden eller manko er oppstått under transport.

  2. Å sikre at Distributør kan stille transportør til ansvar for skaden, og på denne måte kan begrense ansvaret

  3. Muliggjøre en erstatningsutbetaling til mottaker for skader/manko.

Om disse regler ikke overholdes, kan ikke transportøren stilles til ansvar for en eventuelle skader og manko som er oppstått under transport, og erstatning vil ikke bli utbetalt.


Mottaker skal anmelde alle skader og eventuelle manko innen ovennevnte frister til forhandler.

I den skriftlige anmeldelse av skader/manko skal følgende informasjon vedlegges:
  • Pakkenr
  • Fakturanr/ følgeseddelsnr

  • Kopi av inspeksjonsrapport, hvis denne finnes

  • Kopi av mottakelseskvittering med anmerkning om skade

Foreta alle nødvendige foranstaltninger for å begrense skaden.


Dette gir Distributør mulighet til å få erstatning for skader og manko forårsaket av transportør. Om dette ikke registreres innen angitte frister, bortfaller retten til å søke om erstatning.

Pakkenr. benyttes til identifikasjon av den spesifikke pall/pakke som er skadet.

Faktura/følgeseddel sørger for at saken opprettes på korrekt ordre/følgeseddelnr.

Kopi av mottakskvittering beviser at skaden er anmeldt i tide og muliggjør et krav om erstatningsutbetaling.

Ved større skader er det fint om også inspeksjonsrapport vedlegges, dersom dette finnes.

Mottaker skal stoppe skaden. (Erstatning kan bortfalle, hvis ikke regelsett overholdes)