2019-07-08

Årets sommerstudenter er på plass i Trondheim

Denne sommeren jobber studentene Marius A. Olavsrud (27), Abhirohan Parashar (23), Alice Røsvik (28) og Peder Zwilgmeyer (24) i Atea Trondheim med et spennende sommerprosjekt om intern innsiktsanalyse.

Studentenes innsiktsanalyse baserer seg på Ateas interne systemer. De skal sette seg inn i hvordan systemene henger sammen, dataflyten og bruksmønsteret. Etter at disse er kartlagt skal studentene se på Ateas muligheter for å bli enda mer digital og fremtidsrettet.

Med Rolf Erik Hjulstad og Ånor Karaca som veiledere skal studentene gjøre intervjuer med nøkkelpersoner i selskapet for å få bedre innblikk i hvert enkelt system og bedre forstå informasjonsflyten mellom leddene. Prosjektet vil deretter se nærmere på effektiviseringen av prosesser og hvordan Atea kan bli mer datadrevet. Etter seks uker vil prosjektresultatene fremstilles i en rapport og presenteres for ledelsen i Atea.

Betraktninger fra studentene selv etter oppstartsukene:

Hittil har det skjedd mye og det har vært mye å sette seg inn i. Den første uken brukte vi på å bli bedre kjent med hverandre, prosjektet vi skulle jobbe med og ha møter med superbrukere innenfor de forskjellige systemene. Vi har diskutert mye oss imellom om hva slags forventninger vi har for prosjektet, og hvordan vi vil jobbe fremover. Mot slutten av den første uken jobbet vi mest med å kartlegge systemene og deres prosesser for å så lage en visualisering av hvordan informasjonsflyten innad i Atea ser ut. I løpet av vår andre uke har vi hatt flere intervjuer med ansatte i Atea Trondheim for å forstå hvordan systemene brukes fra dag til dag, og bedre identifisere forbedringsmuligheter. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Om studentene:

  • Marius A. Olavsrud (27): Jeg er student ved NMBU (fullført ett år), hvor jeg tar en master i data science. Dette er en to-årig master med fordypning i bruken av programmering til analyse av big data og maskinlæring. Jeg har allerede fullført en bachelor i økonomi, med en «minor» i matte fra University of Wyoming, USA. Med grunnlag i den raskt voksende digitaliseringen i alle industrier følte jeg at sommerjobben i Atea måtte være det perfekte valget for å lære mer om denne prosessen, da en av Ateas viktigste tjenester er å lære andre bedrifter å jobbe smartere. Årets problemstilling vil gi meg en bedre forståelse og innsikt i bruken av interne systemer, hvordan digitaliseringen vil være med på å skifte fokus, endre arbeidsoppgaver samt å jobbe smartere. Jeg har tro på at den kunnskapen jeg vil tilegne meg i løpet av sommeren vil være nyttig og relevant i en hvilken som helst fremtidig jobb.
  • Abhirohan Parashar (23): Jeg er en indøk-student ved NTNU som har nettopp fullført mitt fjerde år. Jeg har spesialisering innenfor energi og miljø, og skriver masteren innenfor finans. Jeg valgte å søke til prosjektet hos Atea fordi jeg synes det å bli bedre kjent med deres virksomhet og IT-industrien er veldig spennende, og ville benytte meg av muligheten til å lære mer om hva som gjør Atea så dyktige på sine områder. Jeg håper å kunne lære mer om digitalisering og om hvilken retning IT-industrien går i, for å så kunne bedre delta i den verdenen.
  • Alice Røsvik (28): Jeg er student ved NTNU i Trondheim, og går masteren digital samhandling. Dette er en to-årig master som jeg startet på etter at jeg hadde fullført bacheloren IT-støttet bedriftsutvikling, også på NTNU i Trondheim. Atea har vært veldig synlige fra det første året på mastergraden via bedriftspresentasjoner. Vi fikk her muligheten til å være med på konferansen Atea Community 2018, hvor jeg ble ytterligere ble kjent med Atea. Med denne kjennskapen til Atea og et spennende tema for problemstilling, gjorde at jeg søkte på denne sommerjobben.  Jeg tror jeg vil lære mye gjennom denne perioden, blant annet hvordan en organisasjonsystemer er satt opp og hvordan dette fungerer i praksis.
  • Peder Zwilgmeyer (24): Jeg studerer robotikk og kybernetikk, som er en 5-årig integrert master ved NTNU i Trondheim. Til høsten begynner jeg på mitt fjerde studieår med hovedretning innenfor robotsystemer. Motivasjonen til å søke meg til Atea, var at det opplevdes som en god mulighet til å bli utfordret i helt andre omgivelser enn hva jeg er vant med fra studiehverdagen, og at det uten tvil vil være en lærerik opplevelse. Årets problemstilling er meget interessant og relevant for utviklingen i dagens samfunn, sett i lys av digitaliseringen som pågår. Ved å kunne påvirke Ateas pågående digitaliserings- og robotiseringsprosjekter virker som en gylden mulighet til å delta i denne digitaliseringen som nå er blitt så betydelig i vårt samfunn.