2017-09-05

Hvordan bli klare for digitalisering og modernisering?

I den konservative byggbransjen ble trådløst nettverk på byggeplassen ansett som fremtidsrettet. – Skal bedriften digitaliseres må alle være med, sier IKT-leder i byggfirmaet HENT, Thorstein Guldbrandsen Øren.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar
Bilde: Illustrasjonsfoto: Hent.no

Allerede for flere år siden var det relativt lett å se at bransjen var moden for modernisering og digitalisering – utfordringen var å vite hva skal man satse på og hvor skal man begynne?

– Jeg har null tro på at teknologi kan transformere en organisasjon, du kan ikke tvinge endringer ned over autonome kunnskapsmedarbeidere, sier Øren.

IKT HENT er en del av HENT som leverer interne tjenester, og kunne i liten grad tvinge løsninger på organisasjonen. Allikevel var det enkelte digitaliseringsgrep de visste virksomheten var moden for.

Hva trenger vi, egentlig?

Øren forteller at i 2015 hadde IKT Hent følgende utfordrende startpunkt: 

  • Bransjen står ovenfor store endringer, men type og rekkefølge er uklart. 
  • Organisasjonen er beste fall er middels ivrig etter å ta i bruk nye tjenester og heller ikke spesielt ivrig etter å bruke tid på å «lære seg data».
  • IKT HENT hadde ikke kunnskap eller erfaring internt om hvilke verktøy og tjenester som er relevante og viktige.
  • Leverandører til bransjen eller bransjen selv har ikke kunnskap og erfaring om relevante verktøy.
  • HENT skulle ha ny driftsplattform mai 2017
  • HENT skulle ha ny IKT-strategi fra 01.01.2016

HENT startet med et IKT-referansenivå: Alle fikk muligheten til å fortelle hva som var viktig for den enkelte og hva de mente var viktig for HENT av IKT-løsninger. I tillegg intervjuet de et utvalg ansatte med ulik bakgrunn og roller i selskapet. Hensikten var å finne, uavhengig av teknologi, hva IKT HENT måtte levere på dersom de skulle få med seg organisasjonen over på ny løsning.

Stabilitet, tilgjengelighet og brukervennlighet

–Teknologi alene driver ikke endringsprosesser. Skal du transformere en organisasjon uten å bytte ut medarbeiderne, må de helst oppleve endringene som positive, eller i det minste nøytrale, sier Øren.

Med referansenivået på plass, stabilitet – tilgjengelighet – brukervennlighet, kunne man starte legge en IKT-strategi. Tidligere har HENT hatt en tradisjonell tilnærming til dette, forteller Øren.

– Man har, med utgangspunkt i selskapets strategi, produsert en IKT-strategi som skal levere og bidra til realisering av strategien. Utfordringen nå, var at vi måtte ta høyde for at ukjent teknologi dikterer ikke bare tilgang til tjenester og løsninger men også selve prosjektgjennomføringen.

HENT etablerte IKT-strategien som en iterativ (repetitiv) prosess. Målet er fortsatt kontinuerlig forbedring, med mulighet for innspill og måling av effekt fra brukerne via referansenivået gjennom perioden. Prioriteringen av strategiske utviklingsområder ble basert på budsjettprosess og tilgjengelige ressurser.

Innhenting av leverandør

Med IT-strategien ferdigstilt ble en håndfull forhåndskvalifiserte leverandører av driftsplattformer invitert til å presentere seg. HENT delte åpent resultatet av referansenivået, utfordringene og behovene og lot aktørene på fritt grunnlag presentere sine tanker rundt løsning.

Aktørene ble så med i en samspillsprosess der åpenhet var nøkkelen. Siden det ikke satt mye kunnskap eller erfaring på noen sider av bordet, var det viktig for alle parter at det var kort vei fra ny kunnskap og erfaringer ble ervervet til det ble delt. Etter en anbudsrunde ble det forhandlet frem en løsning med Atea høsten 2016.

For å sikre at IKT Hent faktisk leverte på kravene fra brukerne, ble det etablert en gruppe som skulle teste mest mulig av brukeropplevelsene og tjenestene på et tidligst mulig tidspunkt. Dette kalte de IKT Bjellesau. Gjennom vinteren var denne gruppen avgjørende for en rekke av prioriteringene og en slags kontinuerlig brukertesting.

Dekning på byggeplass. Det vi er helt avhengig av for å lykkes er dekning på byggeplassen. Uten stabil nettilgang vil man ikke lykkes – dette har vi et prosjekt på med piloter igangsatt på to byggeplasser i Trondheim.

Dette er grepene satt i gang:

  • Sikkerhet. Effektiv samhandling i prosjekter mellom HENT og underentreprenører krever høy grad av tilgjengelighet. Dette kan ikke gå på bekostning av sikkerheten.  
  • Kunnskapsheving. Skal man klare reisen fra standardisering av arbeidsoppgaver til digitalisering av arbeidsprosesser må man gi brukerne kunnskap og verktøy til å være en del av dette.

  • Organisasjonsendring. HENT må fortsette å endre/tilpasse organisasjonen til endrede krav og forutsetninger i bransjen.

  • Øke brukervennligheten. Kontinuerlig jobbe med endringer som gjør det enklere for brukere og sparer tid.