2016-08-24

Ny teknologi gir tryggere pasienter og reduserte kostnader

Atea Community: Kan syke og gamle som ønsker å bo hjemme følge opp egen helse selv, uten hyppige besøk av lege og hjemmehjelp? I følge lege Jens Espeland, har prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum vist at det er fullt mulig og at det gir store gevinster for kommunen.

Eline Furuseth Kommunikasjonsrådgiver i Atea

Jens Espeland er lege og spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og helseledelse. Til daglig jobber han som medisinsk sjef i Dignio, og er ansvarlig for utvikling av metodikk for helseoppfølging på avstand med tilpasset teknologisk løsning. 

Siden 2014 har Dignio i samarbeid med Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka jobbet med prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum. For første gang i Norge er det utviklet en forskningsrapport om et slikt prosjekt. Funnene er slående og gevinstene store for brukere, pårørende og helsevesen.

Velferdsteknologi i praksis

Helseoppfølging på avstand betyr at teknologiske løsninger erstatter eller supplerer en funksjon som måtte utføres av helsepersonell i møte med pasienten. Det er velferdsteknologi i praksis og dreier seg hovedsakelig om tre ting: medisinske målinger, automatisk medisinering og hjelp hvis man trenger det. Digitalisering av alle disse tjenestene gjør folk i bedre stand til å klare seg selv hjemme.

Espeland trekker frem medisinering som et eksempel:

- En pasient bor hjemme og trenger hjelp av hjemmesykepleien til medisinering. En forhåndsinnstilt medikamentdispenser varsler pasienten når det er tid for å ta tablettene. Når pasienten henter ut riktig dosering av pilledispenseren registrerer en sensor dette og gir en ny varsling ved neste doseringstidspunkt. Hvis pasienten derimot glemmer å ta medisinene, gir maskinen et varsel til hjemmesykepleien om at dosen ikke er tatt. De kan følge opp dette på telefon eller ved neste besøk. Dette øker sjansen for at pasienten skal ta rett medisin til rett tid og dermed ha bedre effekt på sykdommen som behandles, sier Espeland.

Et annet eksempel er enkle målinger av blodtrykk, temperatur og pust. Pasienten får et nettbrett og nødvendige instrumenter. Data fra målingene overføres automatisk fra pasientens nettbrett til et sikret system som helsepersonell kan få opp hvor som helst. Dersom en måling overstiger grenseverdien kan helsepersonell umiddelbart få varsling på sin mobiltelefon. Dette gir bedre grunnlag for tidlig og nødvendig endring av behandling og tiltak. Formålet er å gripe inn tidlig og forebygge sykdomsforverring. Pasienten har også tilgang til alle data og journalnotater, slik at de lærer om og følger med på egen sykdom. Ved hjelp av nettbrettet kan de også kommunisere skriftlig med hjemmesykepleien for spørsmål og råd.

Større skepsis blant personell enn hos pasienter

Mange vil kanskje tro at skepsisen til denne utviklingen er stor blant pasientene, men i følge Espeland er skepsisen størst blant helsepersonell.

- Det er klart noen er skeptiske til om velferdsteknologi vil ta over jobbene til folk, om systemer kan svikte og om feil kan skade folks helse. Men innen 2030 vil vi mangle 40 000 sykepleiere i Norge. Vi trenger sykepleiere, men de vil gjøre andre ting enn i dag. Det stiller krav til omstilling i arbeidsmåte, men når vi ser på resultatene er det en verdifull endringsprosess som vil utnytte kompetansen deres bedre, forsikrer Espeland.

Espeland trekker også frem at mange helsearbeidere overdriver sin betydning for pasienten på noen felter.

- Som lege trodde jeg at jeg var viktig for pasientene personlig, men fant etter hvert ut at jeg ikke var det. Jeg kunne løse et problem, og det var på grunn av det problemet pasienten oppsøkte meg. Vi vet at folk søker tilbud om hjemmesykepleie fordi det løser et behov. Med ny teknologi kan vi utfordre systemet og tilby flere og mer tilpassede alternativer. Pasienten kan gis muligheten til å bli mer selvstendig i eget hjem - noe vi vet mange eldre og syke er opptatt av.

Nedgang i bruk av hjemmesykepleietjenester

Det er første gang det er laget en forskningsrapport for et velferdsteknologiprosjekt i Norge. Rapporten viser svært gode resultater. Respondentene opplever det blant annet som at man får god oppfølging og at hjemmesykepleien er ”tilstede” i hjemmet gjennom teknologien. Flere av respondentene beskriver at teknologien har redusert stressnivået knyttet til egen helsetilstand, og at dette fører til økt opplevelse av trygghet.

- En forutsetning for at pasientene føler trygghet er at vi har solide systemer som følges opp og justeres etter hvordan brukernes behov endrer seg, sier Espeland.

Videre viser rapporten at det er en klar nedgang i bruk av hjemmesykepleietjenesten etter at teknologien er tatt i bruk. Antall besøk har gått ned med fem prosent, kort tid etter man tok teknologien i bruk og med 34 prosent etter seks mnd. eller mer. Enda lengre etter var tiden pleierne brukte hos brukerne gått ned med hele 59 prosent.

Antall polikliniske konsultasjoner og antall liggedøgn på sykehuset er også betydelig redusert. Per måned er det i gjennomsnitt 34 prosent færre polikliniske konsultasjoner. Det er en reduksjon på 19 prosent for antall innleggelser og 33 prosent reduksjon for antallet liggedøgn.

Det er også store besparelser for de involverte partene (bydelene, sykehuset og brukerne), og da særlig etter litt lengre tid. Samlet sett er reduksjonen er på 73 000 kr i gjennomsnitt pr. bruker over ett år. Dette er en reduksjon på 32 prosent.

Ved å gjøre målinger selv, beskriver flere brukere at de har lært å kjenne kroppens signaler og bedre kan tilrettelegge dagen med hensyn til dagsform.

Mange gamle og syke ønsker å bo hjemme så lenge de kan, og å klare seg selv så mye som mulig. Dignio og Atea skal jobbe sammen for at system og metode skal bli tilgjengelig for kommunene, slik at det blir mulig og trygt for dem å innføre teknologisk helseoppfølging av pasientene. Dermed vil flere få ønsket om å bo hjemme oppfylt i fremtiden.

Kunne du tenke deg å høre mer om hvordan ny teknologi gir tryggere pasienter og reduserte kostnader? Da er du hjertelig velkommen til å melde deg på Jens Espelands foredrag Hverdagsmestring - helseoppfølging i eget hjem gir store gevinster under Atea Community denne høsten. Mer informasjon og påmelding.