Til hovedinnhald
Tilbake til Om Atea

Avtalevilkår for mobilabonnement og tjenester

1. Avtaleforholdet

Denne bedriftsavtalen med tilhørende vedlegg (Avtalen) er inngått mellom bedriftskunden (heretter kalt Kunden) og Atea AS (heretter kalt Leverandøren), som tilbyr kommunikasjonsløsninger under merkenavnet ”Atea Mobil”. Atea og Kunden er benevnt som Parter i denne avtale.

Denne avtalen regulerer de vilkår som gjelder for Atea Mobil sin leveranse av kommunikasjonstjenester og Kundens bruk av disse, slik som telefonitjenester, datakommunikasjon eller andre tjenester (Tjenester) som tilbys Kunden. Avtalen består av disse generelle vilkårene som gjelder for alle Atea Mobil sine tjenester, samt tilleggsvilkår som vil være gjeldende for leveranser omfattet av disse vilkår.

En Bruker skal i denne Avtalen bety enhver som er autorisert av Kunden til å benytte de Tjenester som Kunden er gitt tilgang til etter Avtalen. Kunden er ansvarlig for at Bruker overholder bestemmelsene i Avtalen. Kunden plikter å gjøre Avtalens betingelser kjent for Bruker og informere om at disse gjelder tilsvarende for Bruker.

Atea gjennomfører kredittvurdering av Kunden før inngåelse av Avtalen ved å innhente opplysninger fra andre parter. Atea kan fastsette en kreditgrense for Kunden. Atea kan også avkreve Kunden depositum, forskuddsbetaling, garanti eller annen form for sikkerhet. Dersom slik sikkerhet ikke stilles, kan Atea velge å ikke tilby Tjenestene eller stenge disse. Atea har også rett til å endre eller begrense Kundens kreditt.

2. Varighet og oppsigelse

Denne Avtalen inngås og er gjeldende fra tidspunktet for Partenes signatur og er løpende frem til den sies opp av en av partene. Avtalen er uten bindingstid dersom ikke annet er avtalt. Eventuelt bindingstid skal fremkomme under «Spesielt avtalt» på avtalens forside.

Oppsigelse av Avtalen skal gjøres skriftlig til abcmobil@atea.no.

3. Kundens plikter

Kunden er ansvarlig for å sørge for nødvendig utstyr for å ta i bruk Tjenestene og plikter å følge gjeldende regelverk og praksis knyttet til bruk av kommunikasjonsutstyr og Tjenestene, herunder blant annet reglene i ekomloven § 2-5 om bruksbegrensninger ved bruk som truer helse, sikkerhet og offentlig orden eller representerer fare for sabotasje mot nett eller tjeneste. Kunden forplikter seg på Ateas anmodning til umiddelbart å frakoble utstyr som forårsaker forstyrrelser i nettet eller Tjenestene. Kunden plikter å gi Atea tilgang til sine lokaler i den utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenestene.

Kunden kan kun benytte Tjenestene i den utstrekning og til det formål som fremgår av denne Avtale.

Kunden plikter å holde Atea skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Atea, som følge av Kundens bruk av Tjenestene.

Kunden er forpliktet til å holde Atea oppdatert om kontaktpersoner og Brukere som er/skal være tilknyttet Avtalen.


Kunden er ansvarlig for bruk og betaling av de Tjenester Atea leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder bruk av uvedkommende.

Kunden er ansvarlig for Identifikasjonsdataene, slik at disse oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Dette gjelder ikke selve telefonnummeret. Ved mistanke om at Identifikasjonsdata har kommet på avveie plikter Kunden straks å melde dette til Atea på tlf +47 22 09 50 00 for å hindre misbruk av Tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt Ateas kundesenter. Etter at melding er gitt Atea sitt kundesenter, er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved forsett eller en uaktsom handling.

Kunden plikter å varsle Atea skriftlig om flytting. Slikt varsel sendes til abcmobil@atea.no.

4. Levering av Tjenestene

Tjenestene og vedlikeholdet av disse skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelige aksepterte standarder. Atea vil levere Tjenesten med en kvalitet som Kunden med rimelighet kan forvente.

På grunn av utenforliggende forhold, slik som for eksempel geografiske forhold, ytre påvirkning eller nettets oppbygning, kan noen Tjenester og utstyr ikke benyttes over alt i nettet. Dette anses ikke som feil ved Tjenestene.

Atea er ikke ansvarlig for den innvirkningen kommunikasjonsutstyr eller terminaler som brukes i mobilnettet eventuelt kan ha på annet elektronisk utstyr eller Brukers fysiske eller biologiske helse.

Atea innestår ikke for at Kundens bruk av Tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller for andre overføringshindringer.

Atea utøver ingen kontroll med det innhold som sendes eller mottas når Tjenestene benyttes. Atea fraskriver seg alt ansvar for innholdet eller den kommunikasjon Kunden sender eller mottar ved bruk av tjenestene. Atea har rett til å gjøre tilpasninger i innhold som er nødvendig for at Kunden skal kunne sende og motta informasjon.

For å benytte Tjenestene gis Kunden bruksrett til et telefonnummer, passord, SIM- kort, IP-adresse eller liknende (Identifikasjonsdata). Disse Identifikasjonsdata knyttes til bruken av de tjenestene Kunden har bestilt og inngått denne avtale om.

Dersom Kunden har et telefonnummer han ønsker å overføre til Avtalen med Atea og benytte som Identifikasjonsdata, og dette av saklige grunner ikke lar seg overføre til Atea, får Kunden tildelt et vilkårlig telefonnummer som Identifikasjonsdata tilhørende Tjenesten som er bestilt. Basert på vedtak fra myndighetene, tekniske, driftsmessige eller andre spesielle årsaker har rett til å endre Kundens Identifikasjonsdata.

Bruksretten til telefonnummer er:

 • Dersom Bruker har registrert et telefonnummer og innlemmer dette i Kundens Avtale, har Bruker rett til å ta med seg telefonnummeret ut av Kundens Avtale. Dette gjelder for eksempel ved opphør av arbeidsforhold.
 • Dersom telefonnummeret opprinnelig ble registrert av Kunden forblir telefonnummeret hos Kunden. Dette gjelder selv om telefonnummeret har vært benyttet av Bruker.

Ovennevnte gjelder imidlertid ikke dersom det foreligger en skriftlig avtale mellom Kunden og Bruker om overføring av telefonnummeret, eller andre forhold, slik som vedtak fra myndigheter, dom mv.

5. Særskilt om Kundeplassert Utstyr

Med ”Kundeplassert Utstyr” menes utstyr, inkludert programvare, som Atea utplasserer hos Kunde for Kundens anvendelse av Tjenesten.

Kundeplassert Utstyr kan kun benyttes for det formål og i den utstrekning det følger av Avtalen. Kunden står ansvarlig for skade på eller tap av slik Kundeplassert Utstyr fra det tidspunktet dette er overlevert til Kunde på leveringsadresse. Kundeplassert Utstyr som er fastmontert kan ikke uten Ateas skriftlige samtykke flyttes fra det sted dette er installert.

Kundeplassert Utstyr er Atea sin eiendom, og Kunden kan ikke selge, pantsette, leie ut, låne ut eller på annen måte forføye over slikt utstyr med mindre annet er særskilt og skriftlig avtalt. Det samme gjelder reparasjon, service, endringer e.l., og Kunden skal følge de anvisninger Atea måtte gi til en hver tid.

Ved opphør av Avtalen har Atea rett til å ta ned det Kundeplasserte Utstyret. Kunden skal yte rimelig bistand, samt med rimelig skriftlig varsel gi Atea tilgang til de lokaler eller sted det Kundeplasserte Utstyret står.

6. Betalingsbetingelser

Kunden betaler for bruk av Tjenestene etter den til enhver tid gjeldende prisliste, som beskrevet på vår nettside. Eventuelle spesielle priser og rabatter fremkommer av Bilag 1. Atea har rett til å fakturere Kunden for andre tilbydere og tjenesteleverandørers tjenester, når Kunden har benyttet disse. Atea er ikke ansvarlig for mangelfull oppfyllelse av slike tjenester fra andre tilbydere og tjenesteleverandører.

Ved overskridelse av kredittgrensen skal Kunden betale det overskytende beløp eller stille tilfredsstillende sikkerhet.

Priser, rabatter og liknende som er gitt Kunden i forbindelse med en eller annen form for medlemskap i bedriftsorganisasjon, kjede eller konsern, bortfaller ved opphør av medlemskapet, uavhengig av årsak.

Bruk av Ateas Tjenester faktureres månedlig. Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato.

Dersom en faktura bestrides, skal Kunden melde fra til Atea Kundesenter på tlf: 03560 innen rimelig tid. Gis ikke beskjed innen rimelig tid mister Kunden retten til å gjøre innsigelsen mot fakturaen gjeldende. Ikke omstridt beløp skal innbetales innen forfallsfrist.

Ved betalingsmislighold vil Atea belaste Kunden med et purregebyr, og det vil bli beregnet forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm. av 17. desember 1976 nr 100, samt eventuelle gebyrer knyttet til inndrivelse av faktura.

Dersom betaling ikke er mottatt senest innen 14 dager etter forfall, har Atea rett til å holde sin ytelse tilbake, foreta utkobling, sperre abonnement eller på liknende måte hindre Kundens bruk av Tjenestene. Betalingsmislighold utover 30 dager anses som vesentlig mislighold av Avtalen.

7. Utland

Kundens bruk av utenlandske kommunikasjonsnett er undergitt de lover og bestemmelser, takster mv. som gjelder for den enkelte tilbyders nett. Ved bruk av Tjenestene i utlandet, innkrever Atea betaling for bruken på vegne av den utenlandske tilbyderen.

Bruk av abonnementet i utlandet, herunder blant annet bruk av data, kan, avhengig av land og type abonnement, ha en ekstra kostnad. Kunden må selv undersøke gjeldende priser på www.atea.no/mobil for det landet Kunden vil bruke sitt abonnement.

8. Force majeure og feil ved Tjenesten

Dersom Kunden ikke kan benytte de avtalte Tjenester, og dette skyldes forhold som ligger innenfor Atea sitt ansvarsområde, skal feil meldes Atea på tlf: 03560 eller abcmobil@atea.no.

Atea skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved Tjenesten iverksette tiltak for å rette feilen.

Ved feil som kan føres tilbake til Kunden eller noen Kunden svarer for, kan Atea kreve kostnader i forbindelse med feilsøking og liknende, dekket av Kunden.

Dersom en Parts oppfyllelse av Avtalen hindres av forhold som etter gjeldende norsk rett anses som force majeure (handlinger fra myndighetene, arbeidskonflikter, sabotasjer, ekstreme værforhold, brann, ulykker av større omfang osv), suspenderes Partenes plikter så lenge slike forhold foreligger.

9. Mislighold

Dersom en Part misligholder Avtalen og misligholdet ikke rettes innen 30 dagers skriftlig varsel fra den annen Part, kan den Part som rammes av misligholdet heve Avtalen.

Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen, kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Vesentlig mislighold anses å foreligge blant annet i de tilfeller som fremgår av pkt 10.

10. Stenging

Atea har rett til å stenge tilgangen eller redusere hastigheten til Tjenesten for Kunde/Bruker dersom det etter Atea sin vurdering er sannsynlig at misbruk pågår f.eks. når Kunden/Bruker:

 • benytter Tjenesten i strid med Avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv.
 • misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnett eller Tjenesten, eks gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse m.m.
 • misbruker tjenestene til å krenke tredjemanns rettigheter
 • benytter Tjenestene på en måte som tar kapasitet i nettet utover normal bruk
 • oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon
 • opptrer i strid med god skikk og bruk, samt krenker Atea sitt rykte og renommé
 • Utleier kapasitet, videreselger, eller på annen måte tilbyr Tjenestene til tredjepart
 • tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Atea sitt skriftlige forhåndssamtykke
 • volder tap eller skade for tredjemann og/eller Atea.
 • misligholder betalingsforpliktelsen som følger av denne Avtalen. Dersom Kunden har felles faktura for levering av flere Tjenester vil stengingen kunne omfatte samtlige Tjenester. Før Tjenesten stenges skal Kunden såfremt mulig varsles i forkant og gis mulighet til å uttale seg og til å rette opp i forholdet.

Ved stenging av abonnementet i henhold til Avtalens bestemmelser, mister Kunden retten til Identifikasjonsdataene. Etter 3 måneder fra stenging eller opphør har Atea rett til å tildele Identifikasjonsdataene til en annen av Atea sine kunder eller til Nkom.

11. Erstatning

Dersom en Part lider et direkte tap og dette skyldes uaktsomhet fra den annen Parts side, kan Parten kreve erstatning. Med direkte tap menes dokumenterte og nødvendige merutgifter som Parten påføres, som følge av den annen Parts uaktsomhet. Partene er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet; tap som følge av minsket eller bortfalt inntekt eller produksjon, tap av data, tap av goodwill, tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tapt fortjeneste, redusert kvalitet eller tilgjengelighet, eller tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt.

Atea er ikke ansvarlig for feil, tap eller kostnader Kunden påføres knyttet til Kundens kjøp av tjenester fra annen tilbyder eller tjenesteleverandør.

Atea er ikke under noen omstendighet ansvarlig overfor Kunden dersom feilen kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av Kunden eller hos tredjepart, for eksempel ved nettutfall i annet kommunikasjonsnett.

En Parts samlede årlige erstatningsansvar i henhold til Avtalen er begrenset oppad til 1 måneds gjennomsnittlig fakturaverdi for Kunden under denne Avtale. Den gjennomsnittlige fakturaverdi beregnes ut fra hva som er fakturert Kunden i gjennomsnitt de 3 siste måneder, eksklusive mva.

12. Bindingstid på Kundens Portefølje og enkeltabonnement

Atea har ingen bindingstid på abonnement eller avtale.

Dersom bindingstid er avtalt mellom Partene (forsiden eller annen del av denne avtale) gjelder teksten der.

13. Overføring til annet rettssubjekt

Kunden kan overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen til et annet rettssubjekt hvis Atea har samtykket skriftlig. Atea har rett til å overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten samtykke fra Kunden.

14. Taushetsplikt, personvern og kundeopplysninger

All konfidensiell informasjon en Part mottar fra den annen Part skal behandles konfidensielt. Med ”Konfidensiell Informasjon” menes, i tillegg til det innholdet i Avtalen som måtte være særskilt avtalt mellom Partene, alle opplysninger om en Part eller dennes virksomhet som kan anses å være av konfidensiell karakter. Dette med unntak av opplysning som: a) er allment kjent uten at det er en følge av brudd på Avtalen, b) Parten kjente til forut for at Parten mottok informasjon fra den annen Part, eller c) en Part har mottatt eller mottar fra en tredjepart som ikke er underlagt konfidensialitetsplikt. Konfidensiell Informasjon kan kun benyttes i samsvar med det formål som er årsak til at informasjonen er mottatt.

Opplysninger om kundeforholdet og bruken av Tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av Atea for å administrere og ivareta kundeforholdet. Dette inkluderer informasjon om varer, tjenester og andre ytelser fra Atea. Atea kan utlevere Konfidensiell Informasjon til selskap innenfor konsernet Atea ASA konsernet. Atea vil også kunne bruke opplysninger som grunnlag for å sende informasjon til Kunden om Atea sine tjenester.

Ovenstående er ikke til hinder for at en Part kan utlevere Konfidensiell Informasjon dersom utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, følger av beslutning av domstol eller offentlig myndighet, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling e.l. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan for øvrig ikke skje uten samtykke.

Kunden samtykker til at Atea kan benytte og utlevere all relevant informasjon om Kunden, så som navn, adresse, telefonnummer osv. for egen og andre virksomheters nummeropplysningstjenester, jfr. ekomforskriftens § 7-4.

Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjemann som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra Atea, samtykker Kunden til at Atea utleverer nødvendig data.

Ved inngåelse av Avtalen samtykker Kunden til at Atea kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon, for å informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jfr. markedsføringslovens § 15.

Kunden kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser, overføring til nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjemann i forbindelse med bestilling av lokaliserings- eller andre tjenester via selvbetjeningsportal eller ved å kontakte Atea på 03560 / abcmobil@atea.no.

Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, supplert eller slettet.

Kunden plikter å innhente Brukers samtykke til at Atea skal kunne behandle opplysninger om Bruker på tilsvarende måte som opplysninger om Kunden i samsvar med dette punkt. Slikt samtykke fra Bruker skal også omfatte retten til å utlevere opplysninger om Bruker til Kunden, samt utlevering av data fra Atea til tredjemann ved Brukers bestilling av tjenester som forutsetter slik utlevering fra Atea.

15. Rettigheter

Avtalen innebærer ikke overføring eller overdragelse av opphavsrett eller noen andre immaterielle rettigheter til Kunden. Samtlige rettigheter til Tjenesten tilhører eller lisensieres av Atea eller dens underleverandører. Programvare kan være gjenstand for særskilte lisensvilkår, herunder blant annet knyttet til Kundeutplassert Utstyr.

Med unntak av de bruksrettighetene til Tjenesten som Kunden uttrykkelig får under Avtalen, får Kunden ingen rettigheter til Tjenesten, og alle rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser knyttet til Tjenesten, er forbeholdt Atea eller lisenshavere Atea har avtale med.

16. Midlertidig innstilling av leveranse

Atea har rett til midlertidig å innstille levering av Tjenestene dersom dette er nødvendig som følge av tekniske og driftsmessige årsaker, vedlikehold (reparasjon, oppgradering osv), offentlige vedtak, konsesjonstilknyttede forhold eller liknende, eller i andre særskilte tilfeller. Slik midlertidig innstilling gir ikke Kunden krav på erstatning eller annen godtgjørelse, og Atea har ikke ansvar for samtalebrudd eller øvrige ulemper dette måtte forårsake for Kunden.

17. Endringer av vilkår og Tjenester

Atea har rett til å endre Avtalen, herunder vilkår, Tjenester og priser for Tjenestene mv, med 30 dagers forutgående varsel. Ateas endringer gir ikke Kunden rett til å gå fra Avtalen. Forutgående varsel er ikke nødvendig når endringene er til fordel for Kunden, ikke har betydning for Kunden, eller ligger utenfor Atea sin kontroll, slik som offentlige vedtak mv. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta, som følge av Atea sine endringer. Ateas til enhver tid gjeldende avtalevilkår ligger på vår nettside.

18. Tvister og lovvalg

Avtalen og Partenes rettigheter og plikter i tilknytning til denne reguleres av norsk rett.

En eventuell tvist mellom Partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse gjennom forhandlinger kan hver av Partene bringe saken inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

19. Bedriftsnett

Kunden har selv ansvar for tilstrekkelig kapasitet og dekning på sine lokasjoner. Dette gjelder både mobildekning (eller ev. tale over Wifi) og nettverksforbindelser. Kunden plikter ved flytting å varsle Atea i god tid i forveien, senest 3 måneder, før flyttingen gjennomføres. Dersom Kunden flytter eller foretar endringer i eksisterende bygg som påvirker Tjenesten, må konsekvensene vurderes. Eventuelle flyttekostnader og andre merkostnader som påløper for at Atea skal kunne levere samme funksjonalitet og kvalitet på Tjenesten som tidligere, bekostes/belastes Kunden.

20. Telemetri/M2M/IOT

Atea har rett til å stenge tilgangen til Tjenesten for Kunden dersom Kunden ikke overholder retningslinjer stilt av Atea til utstyrets eller applikasjonens tekniske spesifikasjoner.

21. Elektronisk ID på Mobil (f.eks. BankID)

Elektronisk ID på Mobil er en personlig, elektronisk legitimasjonsløsning for sikker identifisering og signering, hvor sikkerhetselementene er lagret på mobilens SIM-kort. Tjenesten inngås ved at Bruker tegner avtale med ID-utsteder på utsteders gjeldende vilkår. For mer informasjon må Bruker kontakte den enkelte utsteder. For BankID må Bruker kontakte sin bank, se også www.bankid.no eller egen banks nettsider.

Bruker har ansvar for forsvarlig håndtering av alle relevante PIN- og sikkerhetskoder, jf. pkt. 4 . Feil og problemer ved bruk av Elektronisk ID på Mobil varsles utsteder. For BankID må Bruker kontakte banken som har utstedt BankID til Brukeren.

Kostnader for bruk av Elektronisk ID på Mobil følger de til enhver tid gjeldende priser som finnes på www.Atea.no og/eller utsteders nettsider. Ved bytte av SIM-kort må Bruker registrere alle elektroniske ID på mobilen på nytt.

22. Abonnement med inkludert tale og SMS/MMS

Abonnement som inkluderer tale vil ikke bli fakturert for overforbruk av ringeminutter eller SMS/MMS. Dette gjelder kun ved normal bruk, ikke ved for eksempel masseutsendinger av SMS/MMS (fra maskin eller telefon). Atea Mobil forbeholder seg retten til å terminere avtalen dersom bruker overstiger 10000 ringeminutter og/eller 4000 SMS/MMS i løpet av en måned. Tjenestene «Atea Norden» og «Atea EU/EØS» inkluderer inntil 1000 ringeminutter pr. mnd.

For bruk i og til utlandet og på skip gjelder egne priser. Satellitt, spesialnumre og kortnumre er ikke inkludert, og prises separat.

23. Gratis internsamtaler

Alle abonnement inkluderer gratis samtaler internt. Dette gjelder samtaler i Norge mellom Brukere med Atea-abonnement innen samme bedrift, for samtaler fra mobil til mobil. Samtaler til/fra utland vil bli belastet gjeldene pris, selv om samtalen mellom er mellom Brukere med Atea-abonnement innen samme bedrift.

24. Abonnement med inkluderte datamengder/Mobilt Bredbånd abonnement

Noen abonnement har en angitt datamengde (oppgitt i MB/GB) inkludert per månedlige fakturaperiode.

Ekstra datapakker i ulike størrelser kan bestilles av brukeren.

Når den maksimal datamengde er oppbrukt (opplasting og nedlasting) (se under) tilbys Brukeren å kjøpe ekstra datapakker per SMS.

Ekstra datapakker faktureres iht. til de enhver tid gjeldene prisene som finnes på vår nettside. Ekstra datapakker gjelder måneden de bestilles samt ut påfølgende måned.

For abonnement uten inkluderte datamengder takseres forbruk pr. MB.

Maksimalt månedlig dataforbruk er tilgjengelig data i abonnement, inkludert eventuelt rollover (tilleggstjeneste) og ekstra datapakker + 1GB.

Etter at maksimalt månedlig dataforbruk er nådd, begrenses overføringshastigheten til maksimum 120 kb/s resten av perioden. Flere datapakker kan da bestilles for å få full hastighet. Ekstra datapakker blir belastet det aktuelle abonnementet. Bruk utover inkludert data takseres pr. MB i henhold til betingelser i avtalen. Brukeren vil automatisk justeres opp til normal hastighet når neste periode starter.

Tilbake til Om Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer