Til hovedinnhald
Tilbake til Bærekraft i Atea

Vårt bærekraftsfokus

Vær en pådriver for endring!


Atea ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi tror at måten å gjøre det på er å samle oss bak et felles sett med bærekraftsprinsipper som allerede er implementert i våre egne organisasjoner, og anvende dem på innkjøp av IT. Kort sagt: Utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar. Det handler om mer enn bare å la handling følge ord for vår egen del – vi ønsker å skape en bevegelse.


Med deg, for deg

Atea har etablert Atea Sustainability Focus for å bidra til endring i den globale IT bransjen. Grunnlaget for Atea Sustainability Focus er den årlige dialogen vår med nordiske IT-innkjøpere. Formålet er blant annet å identifisere de mest presserende bærekraftsspørsmålene for bransjen, men også å skape forståelse for hvordan vi best kan jobbe sammen for å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT. Gjennom å delta i Atea Sustainability Focus sin undersøkelsen bidrar du til å styrke bransjens forutsetninger for å oppfylle bærekraftskravene som stilles ved innkjøp, i tillegg til at det forenkler ditt eget arbeid med å formulere og følge opp relevante og effektive krav.

Etablerer strategier for bærekraftig IT

Den typiske respondenten er en beslutningstaker innen IT i en organisasjon med 500 eller flere ansatte. Dette er viktig, ettersom det indikerer at respondentene er personer med potensielt stor innflytelse. Henholdsvis 12 og 11 prosent av respondentene jobber med bærekraft eller innkjøp.

Et klart flertall (59 prosent) legger vekt på bærekraft ved innkjøp av IT-utstyr, og selv om funksjonalitet og informasjonssikkerhet er hovedprioriteringene, oppgir over halvparten av de spurte at de også tar i betraktning produktenes levetid og hvordan de bidrar til organisasjonens klima- og miljøarbeid.

Av tiltakene man kan treffe selv som IT-innkjøper, vektlegger respondentene særlig det å etablere en strategi for bærekraftig IT (49 %), styrke prosessen rundt bærekraftskrav (41 %) og å stille krav til produkter som inneholder gjenvunnede eller resirkulerte materialer (38 %). Samtidig finnes det en rekke hindringer for å kunne prioritere bærekraft i enda større grad, særlig utfordringer forbundet med å skulle måle effekten av innsatsen man gjør (35 %), mangel på tid og ressurser til å følge opp kravene (34 %) og at det er vanskelig å få informasjon om og sammenligne bærekraftsaspektet knyttet til de ulike løsningene (33 %).

ASF-dialogen starter våren 2021.

Vil du være med å bidra til å gjøre den globale IT-bransjen mer bærekraftig? Årets undersøkelse lanseres i mai. Klikk på knappen under og meld din interesse via skjemaet hvis du vil holde deg oppdatert.

 

Dette er prosessen

Last ned Atea Sustainability Focus-rapportene

Innledning til 2020-rapporten

Anbefalinger til bransjen:

Etabler lukkede materialkretsløp slik at avfallsmengder og behovet for utvinning av råmaterialer reduseres til et minimum. Dette er et tiltak bransjen kan iverksette med en gang, og et område der det finnes gode muligheter til samarbeid.

 • Identifiser hvilke materialer som egner seg best til et slikt lukket kretsløp.
 • Etabler effektive systemer for materialgjenvinning.
 • Fortell IT-innkjøpere hvordan de kan bidra til omstillingen til en sirkulær og klimanøytral IT-industri.

 

Innledning til rapporten for 2019

Anbefalinger til bransjen:

I den nye ASF-rapporten kommer det tydelig frem at nordiske IT-kjøpere vil at IT-bransjen skal omstille seg i retning av en sirkulær økonomi.   I rapporten oppfordrer kjøpere bransjen til å lage en felles standard for tilbehør – «One cord only!» og å jobbe for å få en global sertifiseringsstandard for sirkulært IT-utstyr.

 • Etabler en felles sertifiseringsstandard for sirkulær økonomi.
 • Sirkularitet må tas i betraktning allerede på konstruksjonsstadiet, for eksempel ved å bruke gjenvunnet materiale eller gjøre det enklere å oppgradere og reparere produkter.
 • One cord only! Bransjen bør jobbe for å etablere en felles standard for tilbehør og komponenter.

 

Innledning til 2018-rapporten

Anbefalinger til bransjen:

Fokuser på åpen rapportering og informasjon om bærekraft for produkter for å skape et solid grunnlag for overvåking av effekten av tiltak, for eksempel for å oppnå fremtidige bærekraftsmål.

 • Felles retningslinjer for bransjen der man rapporterer ut fra de enkelte forsyningskjedene, utenom leverandører av moduler/systemer, om bærekraft på tvers av indikatorer.
 • Felles KPI-er som dekker ulike aspekter knyttet til aspekter ved miljø, samfunn og styring. Både positive og negative effekter må rapporteres.

 

Transparensguiden – et resultat av ASF

ASF Advisory Board er det rådet som samler og tolker svarene som  de nordiske IT-avdelingene deler i ASF-dialogen. Rådets oppgave er å formulere fokuserte og relevante tiltak som videreformidles til bransjen gjennom organisasjonen RBA – Responsible Business Alliance.

I den første ASF-rapporten identifiserte nordiske IT-kjøpere åpenhet som bransjens viktigste bærekraftsproblem. Den overordnede anbefalingen i rapporten var å utvikle et felles rapporteringsrammeverk for bransjen. I dag, to år senere, ser vi resultatet idet RBA lanserer innkjøpsveiledningen «Practical guide to transparency in procurement».

Veiledningen er tydelig på at stemmen til nordiske IT-kjøpere via ASF har bidratt til økt åpenhet i den globale IT-bransjen. Den kan bli et viktig og verdifullt verktøy for både bransjen og innkjøpere.

Blant annet gjennom å:

 • bidra til økt harmonisering ved å etterspørre og rapportere om et felles sett med nøye utvalgte indikatorer, for å rette fokus mot områdene der utfordringene er størst.
 • gjennomføre mer homogen rapportering fra aktører i bransjen som gjør det enklere å sammenligne bærekraftsresultatene og vurdere utviklingen.
 • Spare tid og ressurser for å blir mer effektivt når alle tar utgangspunkt i de samme indikatorene.

 

Hold deg oppdatert

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

Tilbake til Bærekraft i Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer